منو

مرکز ملی رقابت ریاست جمهوری

دستور جلسات

جلسه چهارصد و یازده شورای رقابت مورخ 1398/11/19 برگزار می شود. موضوعات جلسه به شرح ذیل است:

1- بررسی بازار خودرو