منو

مرکز ملی رقابت ریاست جمهوری

دستور جلسات

جلسه چهارصد و چهار شورای رقابت مورخ 1398/09/30 برگزار می شود. موضوعات جلسه به شرح ذیل است:

1- بررسی درخواست شهرداری تهران برای مستثنی شدن شرکت ستاد معاینه فنی خودرو از واگذاری موضوع تبصره 2 ماده 6 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی،
2- رسیدگی به سایر موارد.

logo-samandehi