منو

مرکز ملی رقابت ریاست جمهوری

دستور جلسات

جلسه چهارصد و دو شورای رقابت مورخ 1398/09/16 برگزار می شود. موضوعات جلسه به شرح ذیل است:

1- بررسی مجدد شکایت کاروران پست از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و همچنین تصمیم گیری در خصوص اجرای تصمیم شورای رقابت در رابطه با شکایت بانک صادرات از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی
2-رسیدگی به سایر موارد

logo-samandehi