منو

مرکز ملی رقابت ریاست جمهوری

دستور جلسات

جلسه سیصد و نود و هشت شورای رقابت مورخ 1398/08/11 برگزار می شود. موضوعات جلسه به شرح ذیل است:

1- بررسی شکایت انجمن نابینایان تجلی توانایی و تجربه ری به طرفیت خانم ها فاطمه مهدوی و سمیه مهدوی
2- بررسی شکایت شرکت راهبران کسب و کار و فناوری خلاق به طرفیت اتاق اصناف مرکز استان فارس