منو

مرکز ملی رقابت ریاست جمهوری

دستور جلسات

سیصد و نود و هفتمین جلسه شورای رقابت مورخ 29 مهر 1398 برگزار می شود. موضوعات جلسه به شرح ذیل است:

1-بررسی پیشنهادات کمیته رگولاتوری مخابرات و ارتباطات
2-رسیدگی به سایر موارد