منو

مرکز ملی رقابت ریاست جمهوری

دستور جلسات

جلسه سیصد و نود و شش شورای رقابت مورخ 1398/07/20 برگزار می شود. موضوعات جلسه به شرح ذیل است:

1- بررسی شکایت خانم الهه قودجانی از دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لرستان
2- بررسی شکایت آقای آرش طاهر قاسمی از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان
3- بررسی شکایت آقای حکمت اله سعدین پور از شبکه بهداشت و درمان شهرستان آشتیان
4- بررسی شکایت آقای محمدعلی پور از سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
5- بررسی شکایت خانم فاطمه روشن ضمیر از سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز
6- بررسی شکایت خانم فرزانه خرامان از دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اردبیل
7- بررسی شکایت آقای محمد رضا کلاگر از دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی رفسنجان
8- بررسی شکایت خانم محدثه رضایی از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز