منو

مرکز ملی رقابت ریاست جمهوری

دستور جلسات

جلسه سیصد و هشتاد و هفت شورای رقابت مورخ 1398/05/19 برگزار می شود. موضوعات جلسه به شرح ذیل است:

1- بررسی پرونده شکایت شرکت حمل و نقل جهاد نصر به طرفیت وزارت امور اقتصاد و دارایی و سازمان امور مالیاتی کشور
2- بررسی پرونده شکایت شرکت تولید لوازم خانگی سپهر الکتریک به طرفیت شرکت بهینه سازی مصرف سوخت