منو

مرکز ملی رقابت ریاست جمهوری

دستور جلسات

جلسه سیصد و هشتاد و شش شورای رقابت مورخ 1398/05/12 برگزار می شود. موضوع جلسه به شرح ذیل است:

- ادامه بررسی بازار وکیوم باتوم