منو

مرکز ملی رقابت ریاست جمهوری

دستور جلسات

جلسه سیصد و هشتاد و پنج شورای رقابت مورخ 1398/05/05 برگزار می شود. موضوعات جلسه به شرح ذیل است:

1- بررسی پرونده شکایت آقای علیرضا تاج آبادی از دفتر شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
2- گزارش عملکرد ماده 6