منو

مرکز ملی رقابت ریاست جمهوری

دستور جلسات

جلسه سیصد و هشتاد و چهار شورای رقابت مورخ 1398/04/29 برگزار می شود. موضوعات جلسه به شرح ذیل است:

1- بررسی شکایت شرکت کیمیا پخش شرق به طرفیت سازمان انرژی اتمی با موضوع بازار رادیو ایزوتاپ های پزشکی
2- بررسی شکایت شرکت پرتو نور کیان به طرفیت وزارت نیرو با موضوع عدم صدور مجوز احداث نیروگاه مولد مقیاس کوچک