منو

مرکز ملی رقابت ریاست جمهوری

دستور جلسات

جلسه سیصد و هشتاد و سه شورای رقابت مورخ 1398/04/22 برگزار می شود. موضوعات جلسه به شرح ذیل است:

1- بررسی شکایت شرکت ایران دلکو به طرفیت آقای سید کاظم سعید نژاد
2-گزارش ادغام در بازار فولاد کشور