منو

مرکز ملی رقابت ریاست جمهوری

دستور جلسات

جلسه سیصد و هشتاد و دو شورای رقابت مورخ 1398/04/15 برگزار می شود. موضوع جلسه به شرح ذیل است:

1-گزارش واگذاری سهام شرکت های پتروشیمی فجر و مبین به مصرف کنندگان