منو

مرکز ملی رقابت ریاست جمهوری

دستور جلسات

جلسه سیصد و هشتاد و یک شورای رقابت مورخ 1398/04/01 برگزار شد. موضوعات شورا به شرح ذیل است:

1- بررسی بازار دخانیات
2-بررسی بازار شیر و فراورده های لبنی