منو

مرکز ملی رقابت ریاست جمهوری

دستور جلسات

جلسه سیصد و هفتاد و هشت شورای رقابت مورخ 1398/03/13 برگزار می شود. موضوعات جلسه به شرح ذیل است:

1- ادامه بررسی رصد بازار فولاد
2- بررسی شکایت آقای حمید اورعی به طرفیت اداره کل بیمه سلامت استان قم.