منو

مرکز ملی رقابت ریاست جمهوری

مصوبات جلسات

جلسه سیصد و شصت و هفت شورای رقابت مورخ 1397/11/29 با موضوع بررسی شکایت آقای بهروز اسماعیلی از اداره آموزش و پرورش شهرستان جلفا و هادی شهر برگزار شد. تصمیم شورا به شرح ذیل است:

شورای رقابت مستنداً به ماده 62 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، صرف نظر از ذی نفع بودن شاکی پرونده، به منظور ممانعت از تضییع حقوق سایر اعضای اتحادیه خیاطان جلفا و هادیشهر، شکایت مطروحه را از حیث جنبه عمومی و حفظ حقوق عامه بررسی و با امعان نظر به عدم حضور مشتکی عنه در جلسه رسیدگی و نیز عدم ارائه دفاعیه مؤثر، اقدام اداره آموزش و پرورش شهرستان جلفا و هادیشهر را به جهت اعمال نوعی ترجیح و بروز رویه ضد رقابتی، منطبق با ماده 52 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی دانسته و مستنداً به بند (3) ماده 61 قانون مذکور دستور به توقف رویه ضدرقابتی توسط مشتکی عنه و عدم تکرار آن می نماید.