منو

مرکز ملی رقابت ریاست جمهوری

مصوبات جلسات

جلسه سیصد و شصت و شش شورای رقابت مورخ 1397/11/15 با موضوع بررسی پیشنهاد وزارت ارتباطات در خصوص ساماندهی شبکه دسترسی ثابت ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار شد تصمیم شورا به شرح ذیل است:

اعضای شورا باتفاق آرا در رابطه با موضوع پیشنهاد شماره 56066 مورخ 19/9/1397 کمیسیون فرعی دفتر هیات دولت، با تشکیل کارگروهی متشکل از وزارت ارتباطات، سازمان برنامه و بودجه و مشارکت افراد متخصص در زمینه ارتباطات و مخابرات، به منظور پیشنهاد سازوکاری جهت ساماندهی شبکه دسترسی ثابت ارتباطات و فناوری اطلاعات و همچنین پیشنهاد راه‌کارهای دسترسی برابر اپراتورها به استفاده از شبکه های مخابراتی برای ارائه به شورای رقابت موافقت نمودند.