منو

مرکز ملی رقابت ریاست جمهوری

مصوبات جلسات

جلسه سیصد و شصت و پنج شورای رقابت مورخ 1397/11/08 با موضوع بررسی تقاضای ادغام شرکت‌های شزان، آواتک و نوآوا در کارخانه نوآوری هم آوا برگزار شد تصمیم شورا به شرح ذیل است:

با توجه به اینکه ماده 48 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی درخصوص ادغام شرکت ها یا بنگاه ها مواردی را ممنوع اعلام کرده که ادغام درخواستی مصداق هیچیک از موارد نیست، ضمن اینکه در قانون ذکر شده که دامنه تمرکز نباید شدید باشد. این ادغام، مشمول دو شرط تعریف شده در دستورالعمل مربوط مصوب شورای رقابت (تصمیم 351 مورخ 23/07/397) یعنی سهم بالای 40 درصد و HHI بالای 4000 هم نیست و مضافاً اینکه جزو بازاری که شورای رقابت برای آن تنظیم‌گری داشته باشد هم قرار نمی‌گیرند.
لذا اعضای شورا با توجه به ضوابط مقرر در ماده 48 قانون سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و همچنین شرایط مشخص شده در دستورالعمل مصوب شورا، موضوع ادغام سه شرکت (شزان، آواتک و نوآوا) در شرکت کارخانه نوآوری هم آوا را باتفاق آرا مصداق تمرکز شدید تشخیص ندادند و بر بلامانع بودن ادغام یاد شده رای دادند.