منو

مرکز ملی رقابت ریاست جمهوری

مصوبات جلسات

جلسه سیصد و شصت و چهار شورای رقابت مورخ 1397/11/01 با موضوع بررسی شکایت شرکت گسترش الکترونیک ایران از صدا و سیما در خصوص واگذاری حق انحصاری پذیرش، جذب و پخش تبلیغات خدمات ارزش افزوده برگزار شد. تصمیم شورا به شرح ذیل است:

در خصوص شکایت شرکت گسترش الکترونیک ایران از سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مبنی بر واگذاری حق انحصاری پذیرش، جذب و پخش تبلیغات خدمات ارزش افزوده، با عنایت به اینکه شرکت توسکا به عنوان طرف ثالث و ذینفع این موضوع محسوب می‌شود، اعضای شورا باتفاق آرا مقرر نمودند که ضمن ارسال شکواییه و مستندات لازم برای شرکت توسکا، و به منظور رسیدگی نهایی، از شرکت یاد شده نیز در جلسه آتی دعوت بعمل آید تا پس از استماع نظرات تمام ذینفعان، رای و تصمیم نهایی صادر شود.