منو

مرکز ملی رقابت ریاست جمهوری

مصوبات جلسات

سیصد و پنجاه و هشتمین جلسه شورای رقابت مورخ 1397/09/19 برگزار شد. تصمیمات شورا به شرح ذیل است:

برای آخرین بار مکاتبه‌ای با نهادها و مؤسساتی که پاسخ لازم را نداده‌ند با رونوشت به بالاترین مرجع زیربط، انجام شود. در این مکاتبات لازم ضمن تذکر مجدد مفاد ماده6 اصلاحی و ماده 72 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، به اشخاص حقوقی مذکور فرصتی یک ماهه برای ارسال اطلاعات و انجام وظایف قانونی محوله داده شود و در صورت عدم ارسال اطلاعات درخواستی طی فرصت مقرر، موضوع برای تصمیم گیری در شورای رقابت مطرح گردد.
•به نهاد ها و مؤسساتی که طی مکاتبات خود بیان داشته اند مشمول ماده (6) نمی باشند، فرصت یک ماهه داده شود که استدلال و مستندات خود را برای بررسی عدم شمول این ماده به شورا ارسال نمایند.