منو

مرکز ملی رقابت ریاست جمهوری

مصوبات جلسات

سیصد و چهل و هفتمین جلسه شورای رقابت مورخ 1397/06/26 برگزار شد. تصمیمات شورا به شرح ذیل است:

1- اعضای شورا به اتفاق آرا تصویب نمودند با توجه به اینکه ملاک تصمیم‌گیری در خصوص صدور مجوز کسب و کار، متراژ تصریح شده در شرایط مندرج در پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار می باشد و برابر مستندات پرونده ملک معرفی شده توسط شاکی (آقای محسن نعمت زاده) فاقد حد نصاب مربوط است، لذا شاکی بر این اساس، شرایط دریافت مجوز برای تاسیس نانوایی را دارا نمی باشد و شکایت وی رد می شود.


2- در رابطه با موضوع طرح پژوهشی واگذار شده توسط وزارت نفت در راستای اجرای تصمیم هیأت تجدید نظر :
در خصوص اعلام کفایت پیگیری پرونده عدم تمرکز و انحصار در واگذاری طرح‌های پژوهشی وزارت نفت با توجه به تدوین و ابلاغ دستورالعمل شاخص‌ها و الزامات تعریف و تصویب طرح ها و پروژه های پژوهشی و فناوری صنعت نفت، و اعلام تفویض اختیار به شرکت های اصلی و تابعه و تمرکز زدایی در فرآیند تصویب طرح ها و پروژه های پژوهشی و نیز ایجاد فرصت برابر برای مجریان واجد صلاحیت، با الحاقیه ماده (5) وزارت مذکور استدلال نموده که واگذاری طرح های پژوهشی از حوزه حاکمیتی خارج و در حوزه تصدی گری شرکت ها قرار گرفته است. اعضای شورا مقرر نمودند که مصوبه و دستورالعمل مورد اشاره در جلسه‌ای به همه اعضای شورا توزیع شود تا در آن جلسه تصمیم‌گیری شود.