منو

مرکز ملی رقابت ریاست جمهوری

مصوبات جلسات

سیصد و چهل و ششمین جلسه شورای رقابت مورخ 1397/06/19 برگزار شد. تصمیمات شورا به شرح ذیل است:

با توجه به مستندات ارائه شده به مرکز ملی رقابت، وقوع رفتار ضد رقابتی موضوع بند های (2-الف) و (3-و) از ماده 45 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی از سوی شرکت مشتکی عنه (شرکت فروشگاه های زنجیره ای یاران دریان) ،که در واقع رقیب شرکت شاکی (شرکت یونیلیور ایران) نیز نمی باشد، احراز نمی گردد، لذا طبق نظر اکثریت اعضای شورا شکایت شاکی رد می شود.