منو

مرکز ملی رقابت ریاست جمهوری

مصوبات جلسات

سیصد و چهل و دومین جلسه شورای رقابت مورخ 1397/05/08 برگزار شد. تصمیمات شورا به شرح ذیل است:

اعضای شورا به اتفاق آرا موضوع ادعای شکایت انجمن علمی دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران (شاکی) از شرکت بیمه آتیه سازان حافظ (مشتکی عنه) مبنی بر اعمال قیمت‌گذاری تهاجمی، بدلیل آنکه بیمه آتیه سازان خریدار خدمت بوده و رقیب آزمایشگاه ها نیست را مصداق جزء 2 بند د ماده ۴۵ (ارائه هديه، جايزه، تخفيف يا امثال آن كه موجب وارد شدن لطمه جدي به ديگران شود.) تشخیص ندادند و همچنین در خصوص ادعای شاکی مبنی بر سوء استفاده از وضعیت مسلط بازار بدلیل آنکه شرکت بیمه آتیه سازان حافظ خدمات خود را با تخفیف و همچنین یارانه دولت، مستقیماً به بیمه شدگان منتقل می نماید و استفاده ای از این امر به شرکت خود منتقل نمی نماید. باتفاق آراء موضوع شکایت را مصداق جزء 2 بند ط ماده 45 (تحميل شرايط قراردادي غيرمنصفانه) تشخیص ندادند و بنابراین شکایت شاکی در هر دو موضوع رد شد.