منو

مرکز ملی رقابت ریاست جمهوری

مصوبات جلسات

سیصد و پنجاهمین جلسه شورای رقابت مورخ 1397/07/16 برگزار شد. تصمیمات شورا به شرح ذیل است:

1.بر اساس کلیه مستندات موجود از جمله گزارش سازمان بازرسی کل کشور، سازمان بورس اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت ها، شرکت صنایع کروز بصورت غیرمستقیم از طریق شرکت‌های وابسته به خود در هیأت مدیره شرکت ایران خودرو حضور داشته و مفاد بند 3 تصمیم شماره 63 شورای رقابت مورخ 28/01/1390 را نقض نموده است.
2- به سازمان بورس و اوراق بهادار و سایر مسئولین مربوطه اعلام شود که از پذیرش مصوبه اخیر مجمع عمومی سالیانه شرکت ایران خودرو (مورخ 28/05/1397) اجتناب و از قبول شرکت معرفی شده از طرف شرکت کروز (بطور مستقیم یا غیر مستقیم) در هیأت مدیره شرکت ایران خودرو خودداری نماید.
3. اعضای شورا به اتفاق آرا مقرر نمودند که در رابطه با اجرای بند 1 تصمیم شماره 63 شورای رقابت، نامه‌ای به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران ارسال و اقدامات بعمل آمده در این رابطه را به شورای رقابت گزارش نمایند.