منو

مرکز ملی رقابت ریاست جمهوری

مصوبات جلسات

سیصد و سی و ششمین جلسه شورای رقابت مورخ 1397/03/07 برگزار شد. تصمیمات شورا به شرح ذیل است:

الف) دستورالعمل تنظیم قیمت سرویسهای جانبی (یوتیلیتی) شرکت های پتروشیمی فجر و مبین برای سال های 1395 و 1396:
با عنایت به تصمیم جلسه 302 مورخ 16/05/1396 شورای رقابت "بر اساس دادنامه هیأت تجدید نظر به شماره 92/8/ه مورخ 26/12/1392 پیرامون تجدیدنظرخواهی و تأیید رأی شورای رقابت و ابلاغ آن به طرفین، نظر به تعاریف ردیف 12 و 13 از ماده 1 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی با توجه به انحصاری بودن کالاها و خدمات تولیدی شرکت های پتروشیمی فجر و مبین و به موجب بند (5) ماده 58 همان قانون "؛ شورای رقابت دستورالعمل تنظیم قیمت محصولات دو شرکت فجر و مبین را برای سال های 1395 و 1396 به شرح ذیل تصویب می نماید:
ماده 1 : تعاریف مورد استفاده در این دستورالعمل عبارتند از:
الف) قانون: قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن
ب) سرویس های جانبی (یوتیلیتی): شامل کلیه محصولات برق، بخار، اکسیژن، ازت، هوای سرویس، هوای ابزار دقیق، آب خنک¬کننده مدار باز، آب خنک کننده مدار بسته، آب تغذیه دیگ بخار، آب سرویس، آب بدون املاح و آب شیرین می باشد که توسط شرکت های فجر و مبین در مناطق ماهشهر و عسلویه عرضه می شود.

ج) تولیدکننده: شرکت های پتروشیمی فجر و مبین د) مصرف کنندگان: کلیه شرکت¬های پتروشیمی مصرف¬کننده سرویس های جانبی شرکت مبین و فجر در مناطق عسلویه و ماهشهر ه) دارایی مولد: آن دسته از دارایی های شرکت که منجر به ایجاد سود عملیاتی می گردد.
ماده 2 : در راستای اجرای بند 5 ماده 58 قانون، دستورالعمل تنظیم نحوه تعیین قیمت سرویس های جانبی شرکت های پتروشیمی فجر و مبین برای سال های 1395 و 1396 بر مبنای استفاده از میانگین وزنی بازده دارایی های مصرف کنندگان فعال در بورس به شرح ذیل تعیین می شود:


بر اساس درآمد عملیاتی حاصل از رابطه فوق، نرخ فروش هر یک ازسرویس های جانبی برای سال های 1395 و 1396 با لحاظ نمودن نوع فرآیند تولید، هزینه¬ها و سرمایه گذاری صورت گرفته تعیین می گردد.
تبصره1: شرکت ملی صنایع پتروشیمی بر اساس درآمد عملیاتی تولیدکننده حاصل از رابطه فوق قیمت فروش هر یک از سرویس¬های جانبی را با در نظر گرفتن عوامل مذکور استخراج و به شرکت های فجر و مبین اعلام می نماید.
تبصره2: مأخذ استخراج قیمت از دستورالعمل فوق صورت های مالی حسابرسی شده مربوط به سال قبل شرکت ها منتشر شده در سایت کدال (سامانه جامع اطلاع رسانی سازمان بورس و اوراق بهادار) می باشد و لذا قیمت های محاسبه شده و ابلاغی صرفاً بر پایه ریالی است.
تبصره3: با توجه به اینکه شرکت پتروشیمی مبین واسطه¬ی انتقال گاز خوراک و سوخت از شرکت ملی گاز به پتروشیمی¬های منطقه عسلویه می باشد، شرکت ملی صنایع پتروشیمی در محاسبات خود بهای گاز توزیعی را از قیمت تمام شده و درآمدهای فروش کسر و صرفاً هزینه عملیات ارائه شده در خصوص گاز فروش رفته را در بهای تمام شده و درآمد فروش اعمال کند.
تبصره 4 : شرکت ملی صنایع پتروشیمی گزارش عملکرد مبتنی بر استخراج و ابلاغ نرخ خدمات و محصولات جانبی و اجرای آن توسط شرکت های تولیدکننده را بایستی ظرف شش ماه آتی به شورای رقابت ارائه کند. ب) در خصوص تنظیم نرخ خدمات و محصولات جانبی شرکت های پتروشیمی فجر و مبین برای سال 1397 به بعد، مرکز ملی رقابت موظف است از منظر حقوقی امکان واگذاری سهام شرکت های فجر و مبین را به مصرف کنندگان (مشتریان) بلند مدت شرکت های مذکور بررسی و گزارش آن را حداکثر ظرف مدت 3 ماه جهت اتخاذ تصمیم به شورای رقابت ارائه نماید. با عنایت به انحصاری بودن خدمات و محصولات جانبی شرکت¬های پتروشیمی فجر و مبین شورای رقابت در خصوص تهیه مجدد دستورالعمل تنظیم قیمت سرویس های جانبی مذکور، با توجه به نتایج حاصل از گزارش مرکز ملی رقابت تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود.