منو

مرکز ملی رقابت ریاست جمهوری

مصوبات جلسات

سیصدو سی و نهمین جلسه شورای رقابت مورخ 1397/4/4 تشکیل شد. تصمیمات شورا به شرح ذیل است:

الف- اعضای شورا بر اساس مفاد ماده 62 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در خصوص عدم رعایت مصوبه 316 شورای رقابت مورخ 13/09/1396 توسط شرکت المهدی/هرمزال و عدم عرضه شمش آلومینیوم تولیدی که به شرکت های داخلی تحویل داده می شود از طریق بورس کالا به اتفاق آرا رفتار شرکت یادشده را مصداق رویه ضد رقابتی موضوع جزء3 بند ط ماده 45 قانون سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی مبنی بر "سوء استفاده از وضعیت اقتصادی مسلط به روش تحديد مقدار عرضه و يا تقاضا به‌منظور افزايش و يا كاهش قيمت بازار" تشخیص دادند. بر این اساس شورا مقرر نمود:

1. به استناد جزء 3 ماده 61 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی دستور به توقف رویه ضد رقابتی و عدم تکرار آن از سوی شرکت فرو آلیاژ گنو به عنوان سهامدار عمده آلومینیوم المهدی-هرمزال صادر می گردد.
2.به استناد جزء 4 ماده 61 قانون موضوع جهت شفافیت بازار اطلاع رسانی عمومی شود.
3.به استناد جزء 12 ماده 61 قانون، آقای محمد علیمحمدی رئیس هیأت مدیره شرکت آلومینیوم المهدی بدلیل انجام رویه ضد رقابتی موضوع بند ط ماده 45 قانون، به جریمه نقدی به مبلغ دو میلیارد و یکصد و سی و شش میلیون ریال محکوم می شود.
4.به استناد جزء 11 ماده 61 قانون و ضمن تأکید بر مفاد مصوبه 316 شورای رقابت، کلیه شرکت¬های تولیدکننده آلومینیوم شامل شرکت های ایرالکو، المهدی-هرمزال ملزم هستند تا عرضه محصولات خود را در داخل کشور صرفاً از طریق بورس کالا انجام دهند و کلاً عرضه این کالا در داخل کشور منوط به عرضه از طریق بورس کالا خواهد بود. همچنین هر گونه تحویل شمش بابت بهای برق و غیره نیز تابع این رویه خواهد بود.
تبصره: شرکت های ایرالکو، المهدی و هرمزال (شرکت فرو آلیاژ گنو) و کلیه واردکنندگانی که برای فروش اقدام به واردات شمش آلومینیوم می نمایند، صرفاً از طریق عرضه در بورس مبادرت به انجام معامله نمایند. گمرک جمهوری اسلامی ایران آمار ترخیص این کالا شامل مقدار و شرکت واردکننده را هر سه ماه یکبار به مرکز ملی رقابت اعلام نماید.

ب- در خصوص شکایت شاکی (شرکت آلومینیوم خاتم اراک) از سازمان بورس و اوراق بهادار، اعضای شورا بااکثریت آرا برابر بند ب ماده 60 قانون سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، مقرر نمودند که در خصوص علت و نحوه خارج کردن شاکی (شرکت آلومینیوم خاتم اراک) از رقابت در خرید سهام شرکت ایرالکو و همچنین در خصوص اجرای مصوبه 308 شورای رقابت مبنی بر عدم خرید سهام شرکت آلومینیوم ایران (ایرالکو) توسط آقای محمد علیمحمدی و وابستگان ایشان مطابق با قرار صادره از سوی قاضی عضو شورا تحقیق و بررسی صورت گیرد و نتیجه به شورا گزارش شود.