منو

مرکز ملی رقابت ریاست جمهوری

مصوبات جلسات

سیصد و بیست و هشتمین جلسه شورای رقابت مورخ 1396/12/21 برگزار شد.تصمیمات شورا به شرح ذیل است:

اعضای شورا با اتفاق آرا تأیید نمودند اقدامات شرکت آوا پزشک بر اساس ماده 52 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی با استفاده از کمک و امتیازات دولتی (امتیازی که بموجب قانون برای هیأت امنای صرفه جویی ارزی بعنوان سهامدار این شرکت وضع شده است) موجب تسلط بر بازار و اخلال در رقابت گشته و در این راستا وقوع مفاد بند (ج) ماده 45 قانون فوق الذکر مبنی بر تبعیض در شرایط معامله محرز می‌گردد. لذا اعضای شورا به موجب ماده 52 قانون و همچنین بر اساس بندهای 2و3 ماده 61 قانون بر توقف رویه ضد رقابتی (مبنی بر تبعیض در معامله با اشخاص مختلف در شرایط یکسان و نیز معاملاتی که شائبه انحصار یا رانت ناشی از قدرت سازمانی در آن وجود دارد) از سوی دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین و ارومیه رأی دادند

ضمناً اکثریت اعضای شورا هیأت امنای صرفه جویی ارزی بعنوان سهامدار شرکت آوا پزشک را مشمول مفاد 6 قانون دانسته و بموجب تبصره 1جزء‌3 این ماده هیأت امنای مذکور مکلف به کاهش سهام خود در شرکت آوا پزشک تا حداکثر 40 درصد است

logo-samandehi