منو

مرکز ملی رقابت ریاست جمهوری

مصوبات جلسات

دستور جلسه:

رسیدگی به پرونده شکایت از کانون وکلای دادگستری مرکز

سیصد و دهمین جلسه شورای رقابت مورخ 1396/07/17 برگزار شد. تصمیمات شورا به شرح ذیل است:

از آنجا که کانون وکلای مرکز در لایحه دفاعی خود وضع سهمیه در آزمون سالانه را مستند به تبصره ماده (1) قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دانسته و با توجه به اینکه به موجب بند (ج) ماده (88) قانون برنامه ششم مصوب سال 1395 بر اختصاص 30 درصد از این سهمیه به ایثارگران اشاره کرده است، معتقدند که اقدام به تعیین سهمیه از اعتبار قانونی برخوردار است.

در مقابل بر اساس مفاد ماده (92) قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون نسخ می گردد و مادام که در قوانین بعدی نسخ و یا اصلاح مواد و مقررات آن صریحاً و با ذکر نام قانون و ماده مورد نظر قید نشود معتبر خواهد بود. و از سوی دیگر تعیین سهمیه در آزمون ورودی به منزله تشخیص اشباع بازار و از مصادیق رویه ضد رقابتی موضوع تبصره (2) ماده (7) قانون اصلاح مواد 6،1 و 7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی است، با در نظر گرفتن جمیع جهات و بررسی کلیه مستندات و استماع نظرات طرفین, در نهایت با توجه به ابهام در نسخ یا عدم نسخ تبصره (1) قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت، مقرر شد که از مجلس شورای اسلامی در این خصوص استفساریه از طریق ارائه لایحه و یا طرح صورت گیرد.