منو

مرکز ملی رقابت ریاست جمهوری

مصوبات جلسات

دستور جلسه :
-    بررسی لایحه دفاعی  وزارت جهاد کشاورزی درخصوص مجوزهای تاسیس مرغداری؛
-    بررسی شکایت از دانشگاه علمی و کاربردی وزارت علوم و تحقیقات  در خصوص  مجوز تأسیس موسسه آموزش عالی آزاد زیر نظارت وزارت علو م و تحقیقات

 دویست و هفتادو هفتمین جلسه شورای رقابت مورخ 1395/10/27 برگزار گردید. تصمیمات شورا به شرح ذیل است:
-    در ادامه مباحث جلسه 264 شورای رقابت مورخ 1395/07/05 در خصوص صدور مجوز مرغداری، مفاد نامه شماره 95/7911 مورخ 1395/10/14 وزارت جهاد کشاورزی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر به اینکه از یکسو سیاست متخذه وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر در اولویت نبودن توسعه صنعت مرغداری و عدم صدور مجوز جدید بدلیل مازاد ظرفیت عرضه و الزام این وزارت برای خرید تولیدات مازاد بر نیاز بازار، و از سوی دیگر مغایرت این سیاست با مفاد تبصره (2) ماده (7) اصلاحی قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، نهایتاً شورا مقرر نمود که مرکز ملی رقابت ضمن بررسی دقیق وظایف و تکالیف قانونی وزارت جهاد کشاورزی در زمینه تنظیم بازار مرغ و محدودیت های اعلامی آن وزارت، مراتب را بصورت دقیق و کارشناسی شده جهت اتخاذ تصمیم به شورای رقابت ارائه نماید.
-    پیرو شکایت آقای رضا صفار از دانشگاه جامع علمی و کاربردی و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مبنی بر ممانعت از صدور مجوز تأسیس مؤسسه آموزش عالی آزاد، موضوع با حضور نماینده تام الاختیار وزارتخانه مذکور جناب آقای ناصر میرزایی رییس گروه حوزه آموزش‌های آزاد مطرح و مقرر گردید طی‌ نامه‌ای به وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری آخرین توضیحات و دفاعیات تکمیلی آن مرجع، جهت اتخاذ تصمیم مقتضی نهایی در اختیار شورای رقابت قرار گیرد.