منو

مرکز ملی رقابت ریاست جمهوری

مصوبات جلسات

دستور جلسه : پاسخ درمورد حوزه اختیارات شورا در مناطق آزاد ،ارائه گزارش دستورالعمل قیمت نیرو، ارائه گزارش دستورالعمل راه آهن،   بررسی نامه سازمان بازرسی کل کشور و  ادامه بررسی دستورجلسات گذشته  مطرح شده در شورا  .

یکصد و چهل و دومین جلسه شورای رقابت مورخ 1391/11/29 برگزار گردید. تصمیم شورا به شرح ذیل است:
با عنایت به منتقل شدن امکانات انحصاری ( اصطلاحاً شبکه سیم مسی ) از دولت به شرکت مخابرات و وجود اختلاف در بهره برداری از امکانات  مزبور بین شرکت یاد شده و شرکت های خدمات اینترنتی ( pap ) ، شورای تصمیم گرفت در صورت عدم توافق بین طرف های فوق، موضوع انحصار مذکور در بالا مورد بررسی و اتخاذ تصمیم مناسب شورای رقابت گیرد.