منو

مرکز ملی رقابت ریاست جمهوری

مصوبات جلسات

دستور جلسه: ورود شورای رقابت به تعیین دستورالعمل  قیمت  راه آهن ،  بررسی موضوع قیمت گذاری خودرو، آبونمان شرکت مخابرات،  ارائه گزارش دستورالعمل راه آهن، ادامه بررسی موضوع شرکت مجتمع معدنی و صنعت آهن و  فولاد بافق  و  ادامه بررسی  دستورجلسات گذشته مطرح شده در شورا.

یکصد و چهل و هشتمین جلسه شورای رقابت مورخ 1392/02/01 برگزار گردید. تصمیمات شورا به شرح ذیل است:
شورای رقابت دستورالعمل تعیین قیمت خودروهای ساخت داخل در هر سال را در جلسه مورخ 1392/02/01 به ترتیب زیر تصویب نمود:
بهای هر نوع خودرو در هر سال معادل خواهد بود با بهای آن خودرو در فروردین ماه سال قبل به اضافه حاصلضرب بهای همان خودرو در فروردین ماه سال قبل در حاصل جمع نرخ تورم سالانه همان خودرو و 50% تغییر شاخص کیفیت همان خودرو در طول سال تقسیم بر بدترین شاخص کیفیت در سال قبل منهای عدد ثابت 2% بهای همان خودرو در فروردین ماه سال قبل ( بهره وری مورد انتظار) بر این اساس  فرمول دستورالعمل تعیین قیمت عبارت خواهد بود از :
           P_t 〖= P〗_( t-1)+P_(t-1)  (P^.+1⁄2 dz-%2)             
        〖=P〗_(t-1)        قیمت هر نوع خودرو در ابتدای سال پیشین
 =P_t        قیمت هر نوع خودرو در سال مورد عمل
 =dz         تغییر شاخص کیفیت همان خودرو در طول سال تقسیم بر بدترین شاخص کیفیت پایین ترین کیفیت گروه خودروها  در سال پیشین بر اساس اعلام موسسه ملی استاندارد.
=P^.       نرخ تورم سالانه تولید همان خودرو در طول یکسال بر اساس گزارش رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
2%         بهره وری سالانه مورد انتظار از خودرو سازان نسبت به سال پیشین