منو

مصوبات جلسات

جلسه ششصد و شصتم شورای رقابت مورخ 1403/02/25 برگزار شد.

موضوع اول: شکایت آقای مصطفی اسکندری از دانشگاه علوم پزشكي گلستان

با توجه به بررسی های بعمل آمده در جلسه شورای رقابت و لایحه تقدیمی شاکی و توضیحات سازمان غذا و دارو و دانشگاه علوم پزشکی گلستان در روند صدور مجوز داروخانه شاکی بعد از رای شماره 1495 مورخ 1400/06/16 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال درخواست تعهدنامه متقاضیان صدور مجوز داروخانه، تعهدنامه محضری از شاکی اخذ ننموده اند و شاکی نیز مستندات مقتضی از جمله تصویر مصدق تعهدنامه محضری و حتی شماره دفترخانه آن را ارائه نکرده است و با عنایت به اینکه مجوز داروخانه نامبرده صادر گردیده و شورای رقابت تحقیقات لازم در اجرای اعمال ماده 61 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی بعمل آورده است و در مجموع دلیلی بر اخذ تعهدنامه محضری از شاکی احراز نگردید لذا ادعای شاکی در این خصوص مردود است و بر این مبنا اعمال ماده 67 قانون مذکور موضوعیت ندارد و به استناد ماده 18آئین نامه اجرایی نحوه تحقیق و بازرسی، رسیدگی به شکایات و اجرای آرای شورای رقابت و ماده 197 قانون آئین دادرسی مدنی درخواست شاکی رد می گردد. تصمیم صادره حضوری و ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در هیأت تجدیدنظر موضوع ماده 64 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی می‌باشد.

موضوع دوم: شکایت آقای اکبر گوهری صدقیانی از شبکه بهداشت و درمان شبستر مبنی بر " بروز رویه ضد رقابتی"

در خصوص شکایت آقای اکبر گوهری صدقیانی طی شکوائیه به شماره ثبتی 9653/02/17و مورخ 1403/01/27 مبنی بروز رویه ضد رقابتی با عنایت به مفاد شکایت تقدیمی و محتویات پرونده و نظر به اینکه که موضوع شکایت شاکی قابل انطباق با هیچ کدام از مواد فصل نهم قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی (مرتبط با وظایف و اختیارت شورای رقابت) نمی‌باشد؛ اعضای شورای رقابت به اتفاق آراء حاضرین در جلسه رسیدگی، تصمیم خود را مبنی بر قابل رسیدگی نبودن موضوع در شواری رقابت و رد شکایت مطروحه، صادر و اعلام می‌نماید. تصمیم صادره حضوری و ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در هیأت تجدیدنظر موضوع ماده 64 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی می‌باشد.

موضوع سوم: شکایت آقای امیر عباس شریفیان از هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار و اداره کل ورزش و جوانان استان البرز

در خصوص شکایت آقای امیر عباس شریفیان به طرفیت اداره کل ورزش و جوانان استان البرز طی شکوائیه شماره ثبتی 8593-02-17-و مورخ 1402/10/30 با موضوع "مجوز باشگاه ورزشی بدنسازی"، با عنایت به مفاد شکایت تقدیمی و محتویات پرونده و با توجه به اینکه شاکی فاقد شرط مالکیت عین یا منافع مصرح در درگاه ملی مجوزهای کشور می باشد در نتیجه شکایت ایشان رد می شود. در خصوص درخواست دستور موقت شاکی نیز نظر اعضای کارگروه بر عدم صلاحیت شورا با موضوع جلوگیری از پلمپ باشگاه می باشد.تصمیم صادره حضوری و ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در هیأت تجدیدنظر موضوع ماده 64 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی می‌باشد.

موضوع چهارم: شکایت آقای مهدی طهماسبی از شرکت شرکت دیجی پی مبنی بر"واریز وام اعتباری بدون اطلاع شاکی و برداشت از آن"

در خصوص شکایت آقای مهدی طهماسبی به طرفیت شرکت دیجی پی طی شکوائیه شماره ثبتی ۹۷-۰۳-۱۷-و مورخ ۱۴۰۳/۰۱/18 با موضوع "واریز وام اعتباری بدون اطلاع شاکی و برداشت از آن"، با عنایت به مفاد شکایت تقدیمی و محتویات پرونده و به جهت اینکه شکایت شاکی قابل انطباق با هیچ‌یک از رویه‌های ضدرقابتی موضوع مواد فصل نهم قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی نمی باشد؛ موضوع شکایت قابلیت رسیدگی در شورای رقابت را ندارد. تصمیم صادره حضوری و ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در هیأت تجدیدنظر موضوع ماده 64 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی می‌باشد.

موضوع پنجم: شکایت شركت شفا ايتوك حاتم از شركت جهان دارو البرز و شركت رادين صنعت رايان

با توجه به مکاتبه مورخ 23/02/2023 (1401/12/04) شرکت آتافن مضبوط در پرونده، فسخ قرارداد از ناحیه شرکت مذکور با عنایت به عدم ایفای تعهدات شرکت شفا ایتوک حاتم صورت گرفته است و شرکت مزبور طی مکاتبه مورخ 2023/03/02 (1401/12/12) مراتب فسخ قرارداد از ناحیه شرکت آتافن را پذیرفته است و بعد از فسخ قرارداد در مورخ 2023/05/09 (1402/02/09) شرکت ATAFEN ترکیه مبادرت به اعطای نمایندگی به شرکت جهان دارو البرز می‌نماید؛ با عنایت به مراتب فوق ، لذا وقوع رویه ضد رقابتی در مانحن فیه متصور نمی‌باشد. در خصوص شکایت شاکی به طرفیت شرکت رادین صنعت رایان با عنایت به بررسی‌های بعمل آمده شرکت مذکور قرارداد نمایندگی با شرکت آتافن نداشته است، لذا به استناد ماده 18 آیین نامه اجرایی نحوه تحقیق و بازرسی، رسیدگی به شکایات و اجرای آرای شورای رقابت، ناظر به حاکم بودن قانون آیین دادرسی مدنی در رسیدگی شورا در موراد سکوت و بند 4 ماده 84 قانون اخیرالذکر، به سبب عدم توجه دعوی مطروحه به شرکت صدرالاشاره، شکایت شاکی در این خصوص مردود می‌باشد. تصمیم صادره حضوری و ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در هیأت تجدیدنظر موضوع ماده 64 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی می‌باشد.