منو

مصوبات جلسات

جلسه ششصد و پنجاه و نهم شورای رقابت مورخ 1403/02/22 برگزار شد .

موضوع اول: خروج خودروهای برقی از دستور العمل 543 و اصلاحات بعدی آن

اعضای شورا به اتفاق آرا مصوب نمودند که خودروهای برقی از شمولیت دستورالعمل بازار خودروهای سواری مصوبه543 و اصلاحات بعدی آن خارج گردد.

موضوع دوم: شکایت آقای محمدرضا هژبر کلالی از بنیاد تعاون فراجا مبنی بر بروز رویه ضد رقابتی

در خصوص شکایت آقای محمدرضا هژبر کلالی به طرفیت بنیاد تعاون فراجا به شماره شکوائیه ثبتی 6683-02-17-و مورخ 1402/08/06 با موضوع بروز رویه ضد رقابتی، اعضای شورای رقابت با توجه به مفاد شکایت تقدیمی و محتویات پرونده و با عنایت به اینکه طبق بررسی‌های بعمل آمده شاکی رابطه قراردادی مستقیم با مشتکی عنه ندارد و لذا به اتفاق آراء در موضوع مطروحه تصمیم بر رد شکایت صادر و اعلام نمودند. تصمیم صادره حضوری و ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در هیأت تجدیدنظر موضوع ماده 64 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی می‌باشد.