منو

مصوبات جلسات

جلسه ششصد و پنجاه و هفتم شورای رقابت مورخ 1403/02/11 برگزار شد.

موضوع اول: شکایت آقای میلاد پری از سینما جم مبنی بر " برخورد نامناسب مسئول سینما"

درخصوص شکایت آقای میلاد پری طی شکوائیه به شماره ثبتی 98/03/17و مورخ 1403/01/18 مبنی بر " برخورد نامناسب مسئول سینما "، با توجه به مفاد شکایت تقدیمی و محتویات پرونده و نظر به این که موضوع شکایت شاکی قابل انطباق با هیچ کدام از مواد فصل نهم قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی (مرتبط با وظایف و اختیارات شورای رقابت) نمی باشد؛ اعضای شورای رقابت به اتفاق آراء حاضرین در جلسه رسیدگی، تصمیم خود را مبنی بر قابل رسیدگی نبودن موضوع در شورای رقابت و رد شکایت مطروحه، صادر و اعلام می‌نماید. تصمیم صادره حضوری و ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در هیأت تجدیدنظر موضوع ماده 64 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی می باشد.

موضوع دوم: شکایت آقای شاهین فرزانه از استانداری اردبیل مبنی بر " ملاقات با استاندار و رئیس جمهور در سفر به اردبیل "

درخصوص شکایت آقای شاهین فرزانه به شماره 102/03/10و مورخ 1403/01/18 از استانداری اردبیل مبنی بر "ملاقات با استاندار و رئیس جمهور در سفر به اردبیل"، با توجه به مفاد شکایت تقدیمی و محتویات پرونده و نظر به این که موضوع شکایت شاکی قابل انطباق با هیچ کدام از مواد فصل نهم قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی (مرتبط با وظایف و اختیارات شورای رقابت) نمی باشد؛ اعضای شورای رقابت به اتفاق آراء حاضرین در جلسه رسیدگی، تصمیم خود را مبنی بر قابل رسیدگی نبودن موضوع در شورای رقابت و رد شکایت مطروحه، صادر و اعلام می‌نماید. تصمیم صادره حضوری و ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در هیأت تجدیدنظر موضوع ماده 64 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی می باشد.

موضوع سوم: شکایت آقای مرتضی عیسی زاده از اسنپ

درخصوص شکایت آقای مرتضی عیسی زاده از اسنپ، با توجه به مفاد شکایت تقدیمی و محتویات پرونده و نظر به این که موضوع شکایت شاکی قابل انطباق با هیچ کدام از مواد فصل نهم قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی (مرتبط با وظایف و اختیارات شورای رقابت) نمی باشد؛ اعضای شورای رقابت به اتفاق آراء حاضرین در جلسه رسیدگی، تصمیم خود را مبنی بر قابل رسیدگی نبودن موضوع در شورای رقابت و رد شکایت مطروحه، صادر و اعلام می‌نماید. تصمیم صادره حضوری و ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در هیأت تجدیدنظر موضوع ماده 64 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی می باشد.