منو

مصوبات جلسات

جلسه ششصد و پنجاه و ششم شورای رقابت مورخ 1403/02/08 برگزار شد.

موضوع اول: شکایت انجمن تخصصی طراحی و مونتاژ آسانسور و پله برقی فارس از هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار مبنی بر "درخواست بازنگری در تسهیل صدور مجوز طراحی و مونتاژ آسانسور و پله برقی فارس و صدور دستور اجرای حکم صادره از شعبه 45 دیوان عدالت اداری"

درخصوص شکایت انجمن تخصصی طراحی و مونتاژ آسانسور و پله برقی فارس از هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار طی شکوائیه به شماره ثبتی 9677-02-10-و مورخ 1402/12/26 مبنی بر " درخواست بازنگری در تسهیل صدور مجوز طراحی و مونتاژ آسانسور و پله برقی فارس و صدور دستور اجرای حکم صادره از شعبه 45 دیوان عدالت اداری "، با توجه به مفاد شکایت تقدیمی و محتویات پرونده و نظر به این که موضوع شکایت شاکی قابل انطباق با هیچ کدام از مواد فصل نهم قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی (مرتبط با وظایف و اختیارات شورای رقابت) نمی باشد؛ اعضای شورای رقابت به اتفاق آراء حاضرین در جلسه رسیدگی، تصمیم خود را مبنی بر قابل رسیدگی نبودن موضوع در شورای رقابت و رد شکایت مطروحه، صادر و اعلام می‌نماید. تصمیم صادره حضوری و ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در هیأت تجدیدنظر موضوع ماده 64 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی می‌باشد

موضوع دوم: شکایت آقای ناصر کولیوند از شرکت اسنپ مبنی بر " بروز رویه ضد رقابتی"

پس از جری تشریفات قانونی، با توجه به جمیع جهات و مداقه در محتویات پرونده، با عنایت به وصول انصراف کتبی شاکی از ادامه روند بررسی پرونده طی مکاتبه شماره 8996-02-10-و مورخ 1402/11/16؛ نظر به فقدان دلایل کافی مبنی بر وجود جنبه عمومی در موضوع حاضر، مستنداً به مواد 13 و 18 آیین نامه نحوه تحقیق، رسیدگی به شکایات و اجرای آرای شورای رقابت و بند «ب» ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی، اعضای شورای رقابت به اتفاق آراء تصمیم بر رد شکایت شاکی و مختومه شدن پرونده اتخاذ نمودند. تصمیم صادره حضوری و ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در هیأت تجدیدنظر موضوع ماده 64 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی می‌باشد.

موضوع سوم: شکایت آقای مسعود سفیری از دفتر موسیقی کشور مبنی بر " ایجاد انحصار در فروش بلیط های کنسرت"

در خصوص شکایت آقای مسعود سفیری طی شکوائیه شماره ثبتی 7139-02-17- مورخ 1402/08/22 به طرفیت دفتر موسیقی کشور درخواست خود را مبنی بر" ایجاد انحصار در فروش بلیط های کنسرت "، با توجه به مراتب یاد شده و مستندات مضبوط در پرونده، شکایت مطروحه متوجه مشتکی عنه نمی باشد. فلذا به استناد ماده 18 آیین نامه نحوه تحقیق، رسیدگی به شکایات و اجرای آرای شورای رقابت و بند 4 ماده 84 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، اعضای شورای رقابت به اتفاق آراء تصمیم بر رد شکایت شاکی صادر و اعلام می دارند. تصمیم صادره حضوری و ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در هیأت تجدیدنظر موضوع ماده 64 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی می‌باشد.

موضوع چهارم: شکایت آقای محمد دهقانی مقدم از وزارت نیرو مبنی بر " افزایش نا متعارف هزینه پله ای برق و بررسی لزوم ورود به دستورالعمل تنظیم بازار برق "

با عنایت به اینکه وزارت نیرو به عنوان مرجع دولتی و در راستای انجام وظایف حاکمیتی خود، مستنداً به قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق اقدام به تصویب بخشنامه درخصوص تعرفه‌های برق و شرایط عمومی آن‌ها نموده است و بنگاه اقتصادی فعال در حوزه برق نمی‌باشد، اعضای شورای رقابت به اتفاق آراء حاضرین و به جهت اینکه شکایت شاکی به نحو مطروحه قابل انطباق با هیچیک از رویه‌های ضدرقابتی مندرج در فصل نهم قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی نمی باشد؛ تصمیم خود را مبنی بر عدم قابلیت رسیدگی به موضوع در این شورا صادر و اعلام نمود. تصمیم صادره حضوری و ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در هیأت تجدیدنظر موضوع ماده 64 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی می‌باشد.

موضوع پنجم: شکایت شرکت آریا فیدار رویا با مدیریت عاملی آقای علیرضا عباسی از شرکت بهینه سازی مصرف سوخت مبنی بر "عدم قبول طرح جهت سرمایه‌گذاری برای صرفه جویی در مصرف گاز و کاهش آلاینده‌های هوا"

درخصوص شکایت شرکت آریا فیدار رویا با مدیریت عاملی آقای علیرضا عباسی از شرکت بهینه سازی مصرف سوخت طی شکوائیه به شماره ثبتی 8442-02-17-و مورخ 1402/10/18 مبنی بر عدم قبول " طرح جهت سرمایه‌گذاری برای صرفه جویی در مصرف گاز و کاهش آلاینده‌های هوا"، با توجه به اینکه موضوع شکایت تقاضای مجوز کسب و کار موضوع ماده (7) اصلاحی قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی محسوب نمی‌شود، لذا شورای رقابت به اتفاق آراء حاضرین و به جهت اینکه شکایت شاکی به نحو مطروحه قابل انطباق با هیچ یک از رویه‌های ضدرقابتی موضوع ماده (7) اصلاحی و فصل نهم قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی نمی باشد؛ تصمیم خود را مبنی بر عدم قابلیت رسیدگی به موضوع در این شورا صادر و اعلام می‌نماید. تصمیم صادره حضوری و ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در هیأت تجدیدنظر موضوع ماده 64 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی می‌باشد.