منو

مصوبات جلسات

جلسه ششصد و چهلم شورای رقابت مورخ 1402/11/10 برگزار شد.

موضوع اول: شکایت آقای تورج ضمیرنستا از اداره کل دامپزشکی استان کرمانشاه مبنی بر بروز رویه ضد رقابتی"عدم صدور مجوز اشتغال به عنوان مسئول فنی"

در خصوص شکایت آقای تورج ضمیرنستا به طرفیت اداره کل دامپزشکی استان کرمانشاه طی شکوائیه شماره ثبتی 7140-02-17-و مورخ 1402/08/22 مبنی بر بروز رویه ضد رقابتی"عدم صدور مجوز اشتغال به عنوان مسئول فنی"، اعضای شورای رقابت با توجه به مفاد شکایت تقدیمی و با عنایت به وصول انصراف کتبی شاکی از ادامه روند بررسی پرونده به شماره 8459-02-17-و مورخ 1402/10/18، و نظر به فقدان دلایل کافی دایر بر وجود جنبه عمومی در موضوع حاضر، مستنداً به مواد 13 و 18 آیین نامه اجرایی نحوه تحقیق و بازرسی، رسیدگی به شکایات و اجرای آرای شورای رقابت و بند ب ماده 107 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، حاضرین به اتفاق آرا به رد شکایت و مختومه شدن پرونده اتخاذ تصمیم نمودند.

موضوع دوم: شکایت خانم رومینا آروین فر از موسسه توی نت مبنی بر بروز رویه ضد رقابتی"فروش کالا با ایراد فنی، غش در معامله"

در خصوص شکایت خانم رومینا آروین فر به طرفیت موسسه توی نت طی شکوائیه شماره ثبتی 8089-02-17-و مورخ 1402/10/06 مبنی بر بروز رویه ضد رقابتی"فروش کالا با ایراد فنی، غش در معامله"، با عنایت به مفاد شکایت تقدیمی و محتویات پرونده و نظر به این که موضوع شکایت شاکی قابل انطباق با هیچ کدام از مواد فصل نهم قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی (مرتبط با وظایف و اختیارات شورای رقابت) نمی باشد؛ اعضای شورای رقابت به اتفاق آراء حاضرین در جلسه رسیدگی، تصمیم خود را مبنی بر قابل رسیدگی نبودن موضوع در شورای رقابت و رد شکایت مطروحه، صادر و اعلام می¬نماید. تصمیم صادره حضوری و ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در هیأت تجدیدنظر موضوع ماده 64 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی می‌باشد.

موضوع سوم: شکایت آقای قدیر شهبازی از سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران با موضوع "عدم صدور عضویت نظام دامپزشکی"

در خصوص شکایت آقای قدیر شهبازی به طرفیت سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران طی شکوائیه شماره ثبتی 7734-02-17-و مورخ 1402/09/22 با موضوع "عدم صدور عضویت نظام دامپزشکی"، اعضای شورای رقابت با توجه به مفاد شکایت تقدیمی و با عنایت به وصول انصراف کتبی شاکی از ادامه روند بررسی پرونده، و نظر به فقدان دلایل کافی دایر بر وجود جنبه عمومی در موضوع حاضر، مستنداً به مواد 13 و 18 آیین نامه اجرایی نحوه تحقیق و بازرسی، رسیدگی به شکایات و اجرای آرای شورای رقابت و بند ب ماده 107 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، حاضرین به اتفاق آرا به رد شکایت و مختومه شدن پرونده اتخاذ تصمیم نمودند.

موضوع چهارم: شکایت آقای محمدصادق زارع از اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان فارس مبنی بر بروز رویه ضد رقابتی"گزارش خلاف واقع و استنکاف از انجام معامله"

در خصوص شکایت آقای محمدصادق زارع به طرفیت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان فارس طی شکوائیه به شماره ثبتی 8094-02-17-و مورخ 1402/10/06 مبنی بر بروز رویه ضد رقابتی"گزارش خلاف واقع و استنکاف از انجام معامله"، با عنایت به مفاد شکایت تقدیمی و محتویات پرونده و نظر به این که موضوع شکایت شاکی قابل انطباق با هیچ کدام از مواد فصل نهم قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی (مرتبط با وظایف و اختیارات شورای رقابت) نمی باشد؛ اعضای شورای رقابت به اتفاق آراء حاضرین در جلسه رسیدگی، تصمیم خود را مبنی بر قابل رسیدگی نبودن موضوع در شورای رقابت و رد شکایت مطروحه، صادر و اعلام می‌نماید. تصمیم صادره حضوری و ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در هیأت تجدیدنظر موضوع ماده 64 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی می‌باشد.