منو

مصوبات جلسات

جلسه ششصد و بیست و نه شورای رقابت مورخ 1402/10/02 برگزار شد.

موضوع اول: شکایت خانم الهه یزدانی مدیرعامل شرکت مهندسی سازگان گسترئ از شرکت پویندگان راه سعادت مبنی بر "دامپینگ و قیمت¬گذاری تهاجمی"

در خصوص شکایت خانم الهه یزدانی مدیرعامل شرکت مهندسی سازگان گستر به طرفیت شرکت پویندگان راه سعادت طی شکوائیه شماره ثبتی 3060-01-17-و مورخ 02/02/1402 مبنی بر "دامپینگ و قیمت¬گذاری تهاجمی"، اعضای شورای رقابت با عنایت به مفاد شکایت تقدیمی، مستندات و محتویات پرونده و مذاکرات جلسه رسیدگی و با توجه به این که در این خصوص شرکت مشتکی¬عنه تولیدات خود را به قیمتی کمتر از بهاء تمام شده آن بفروش نرسانده و نیز ورود لطمه جدید در نتیجه اعمال تخفیف در فروش در مناقصات موضوع شکایت به شرکت سازگان گستر محرز نگردید، رویه ضدرقابتی موضوع بند د ماده 45 قانون اجرای سیاست¬های کلی اصل 44 قانون اساسی ارتکاب نیافته است، فلذا اعضای شورای رقابت با اکثریت آراء حاضرین تصمیم بر بیحقی شاکی و رد شکایت مطروحه، صادر و اعلام می¬نمایند. تصمیم صادره حضوری و وفق ماده 63 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ به ذینفع قابل تجدید نظر خواهی در هیأت محترم تجدید نظر موضوع ماده 64 این قانون خواهد بود.