منو

مصوبات جلسات

جلسه ششصد و سی ام شورای رقابت مورخ 1402/10/05 برگزار شد.

موضوع اول : بررسی دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری (مصوبه جلسه 543 شورای رقابت)

اعضای شورای رقابت با اکثریت آرا حاضرین گزینه (قیمت خودروهای مشمول دستورالعمل 543 شورای رقابت، توسط سازمان حمایت محاسبه و به وزارت صمت اعلام می گردد و وزارت صمت قیمت ها را به خودروسازان ابلاغ می نماید) را مصوب نمودند.
در ادامه مقرر شد سایر مواد دستورالعمل در جلسات آتی شورا بررسی و عندالقتضا اصلاحات لازم در این خصوص صورت پذیرد.

موضوع دوم:شکایت آقای محمد سالاری از شرکت لاستیک کویر با موضوع "عدم ارائه لاستیک در درگاه فروش اینترنتی"

در خصوص شکایت آقای محمد سالاری به طرفیت شرکت لاستیک کویر طی شکواییه شماره ثبتی7732-02-17-و مورخ 13/09/1402 با موضوع "عدم ارائه لاستیک در درگاه فروش اینترنتی"، با عنایت به مفاد شکایت تقدیمی و نظر به این که موضوع شکایت شاکی قابل انطباق با هیچ کدام از مواد فصل نهم قانون اجرای سیاست¬های کلی اصل 44 قانون اساسی (مرتبط با وظایف و اختیارات شورای رقابت) نمی¬باشد؛ اعضای شورای رقابت به اتفاق آراء حاضرین در جلسه رسیدگی، تصمیم خود را مبنی بر قابل رسیدگی نبودن موضوع در شورای رقابت و رد شکایت مطروحه، صادر و اعلام می¬نماید. تصمیم صادره حضوری و ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در هیأت تجدیدنظر موضوع ماده 64 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی می¬باشد.

موضوع سوم:شکایت آقای مسعود حسینیان رنجکش از شرکت ایده گزین ارتباطات روماک (اسنپ) با موضوع " عدم واریزی طرح تشویقی اعلام شده

در خصوص شکایت آقای مسعود حسینیان رنجکش به طرفیت شرکت ایده گزین ارتباطات روماک (اسنپ) طی شکواییه شماره ثبتی 7820-02-17-و مورخ 18/09/1402 با موضوع " عدم واریزی طرح تشویقی اعلام شده"، با عنایت به مفاد شکایت تقدیمی و نظر به این که موضوع شکایت شاکی قابل انطباق با هیچ کدام از مواد فصل نهم قانون اجرای سیاست¬های کلی اصل 44 قانون اساسی (مرتبط با وظایف و اختیارات شورای رقابت) نمی¬باشد؛ اعضای شورای رقابت به اتفاق آراء حاضرین در جلسه رسیدگی، تصمیم خود را مبنی بر قابل رسیدگی نبودن موضوع در شورای رقابت و رد شکایت مطروحه، صادر و اعلام می¬نماید. تصمیم صادره حضوری و ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در هیأت تجدیدنظر موضوع ماده 64 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی می¬باشد.