منو

مصوبات جلسات

موضوع اول: شکایت شرکت تولیدی کیان کرد از شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین (تاپیکو) مبنی بر ایجاد انحصار و اخلال در رقابت از طریق الزام گروه صنعتی بارز به خرید انحصاری از شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه صنایع لاستیک (نخ تایر صبا) به قیمت کنترل شده

در خصوص شکایت شرکت تولیدی کیان کرد از شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین (تاپیکو) دایر بر ایجاد انحصار و اخلال در رقابت از طریق الزام گروه صنعتی بارز به خرید انحصاری از شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه صنایع لاستیک (نخ تایر صبا) به قیمت کنترل شده؛ شورای رقابت با توجه به مستندات و محتویات پرونده و مذاکرات جلسه رسیدگی، نخست در مورد ادعای شرکت شاکی نسبت به بند یک از تصمیم معترض عنه (موضوع ابلاغیه شماره 13393-1400 مورخ 1401/10/13 مشتکی عنه) با عنوان همکاری مشترک گروه صنعتی بارز و شرکت نخ تایر صبا، که اشعار نموده "مقرر شد شرکت سرمایه گذاری نخ تایر صبا جهت فروش مستمر محصولات تولیدی خود به گروه صنعتی بارز با شرکت در مناقصات قیمت را به کمتر از برنده مناقصه تعدیل نماید"؛ در حقیقت تفاهمنامه ای سه جانبه فیمابین مشتکی عنه و دو شرکت تابعه آن تلقی می‌گردد. با عنایت به اینکه گروه صنعتی بارز برخوردار از وضعیت مسلط اقتصادی در بازار تولید تایر سواری و باری بوده و شرکت نخ تایر صبا نیز برخوردار از وضعیت مسلط اقتصادی در بازار نخ تایر می باشند و هر دو شرکت با توجه به تملک عمده سهام خود، زیرمجموعه مشتکی‌عنه (شرکت تاپیکو) قرار دارند؛ لذا مستفاد از منطوق و مفهوم عبارات بکار رفته در بند (1) ابلاغیه صدر الذکر و تطبیق بر مواد فصل نهم از قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی، نظر به اینکه بند معترض عنه که اساساً با هدف ایجاد ترجیحات و تبعیضات خارج از فرآیندهای رقابت آزاد به نفع شرکت نخ تایر صبا، محدود نمودن دسترسی اشخاص خارج از این تفاهمنامه به بازار و محدود نمودن معاملات سایر تولیدکنندگان نخ تایر با گروه صنعتی بارز اتخاذ و ابلاغ شده است و مآلاً منتهی به حذف و ایجاد محدودیت برای سایر رقبا خواهد شد و نیز صرفنظر از اینکه تفاهمنامه معترض عنه در اجرا تا چه حد عینیت و تحقق یافته است، بطور ذاتی و فی نفسه مصداق رویه های ضد رقابتی موضوع بند (7) از ماده (44)، جزء (1) از بند (الف) ماده 45 و جزء (4) از بند (ط) ماده (45) قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی تشخیص می گردد. بنا به مراتب با احراز رویه‌های ضد رقابتی موصوف، شورای رقابت با بهرهگیری از اختیارات ذیل ماده (61) از قانون اشعاری با اتفاق آراء حاضرین و مستنداً به صدر و بندهای (1)، (3) و (10) ذیل این ماده تصمیم به صدور دستور به توقف مشتکی عنه از ادامه ممنوعیت‌های ضد رقابتی مذکور و عدم تکرار آن از طریق الزام ایشان به لغو بند یک ابلاغیه موضوع شکایت و اعلان رسمی آن به شرکت‌های تابعه و فعالان بازار نخ تایر، صادر و اعلام می‌دارد. در اجرای این تصمیم شرکت سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین (تاپیکو) موظف است علاوه بر الغاء رسمی و عملی بند یک از ابلاغیه موضوع شکایت، فرآیندهای داخلی انجام معاملات خود و کلیه شرکت های تابعه را به شیوه‌ای اصلاح نمایند که کلیه فعالان اقتصادی جهت عرضه محصولات خود به این بنگاه¬ها و نیز خرید کالا و خدمات از آنها، از فرصت دسترسی و امکان رقابت برابر برخوردار بوده و هیچگونه انحصار و تبعیضی وجود نداشته باشد. در این راستا مشتکی عنه مکلف است مراتب اجرای این اقدامات را ظرف یک ماه از تاریخ قطعیت این دادنامه به شورای رقابت اعلام نماید.
تصمیم شورای رقابت حضوری و وفق ماده (63) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ به ذینفع قابل تجدید نظر خواهی در هیأت تجدید نظر موضوع ماده (64) این قانون خواهد بود.