منو

مصوبات جلسات

جلسه ششصد و بیست و یک شورای رقابت مورخ 1402/08/30 برگزار شد.

موضوع اول: درخواست تعیین تکلیف نرخ سرویس های جانبی شرکت¬های مبین انرژی خلیج فارس و فجر انرژی خلیج فارس از سوی شرکت ملی صنایع پتروشیمی

در خصوص درخواست تعیین تکلیف نرخ سرویس¬های جانبی شرکت¬های مبین انرژی خلیج فارس و فجر انرژی خلیج فارس از سوی شرکت ملی صنایع پتروشیمی مندرج در نامه شماره 71440/1-1 ص پ مورخ 14/08/1402 و پیرو نظر اعضای شورای رقابت در ششصد و نهمین جلسه، موضوع در جلسه 621 شورا در تاریخ 30/08/1402 مطرح گردید و شورای رقابت به اتفاق آراء حاضرین تصویب نمود مفاد ضوابط حاکم بر شرایط تنظیم¬گری این حوزه موضوع مصوبات 382 و 479 شورا عیناً و بدون هیچگونه تغییری با همان شرایط و ضوابط مقرر برای سال 1401 و بعد از آن تا زمان اتخاذ تصمیم جدید در این مورد مناط اعتبار و اجرا می باشد.

موضوع دوم:شکایت آقای حسین خودسیانی از شرکت پیشگامان فناوری و دانش آرامیس (تپسی) با موضوع عمل نکردن به تعهدات مبنی بر سرویس مدرسه

در خصوص شکایت آقای حسین خودسیانی به طرفیت شرکت پیشگامان فناوری و دانش آرامیس (تپسی) طی شکواییه شماره ثبتی 6450-02-10-و مورخ 26/07/1402 با موضوع "عمل نکردن به تعهدات مبنی بر سرویس مدرسه"، با توجه به مفاد شکایت نامه تقدیمی و نظر به این که موضوع شکایت شاکی قابل انطباق با هیچ کدام از مواد فصل نهم قانون اجرای سیاست¬های کلی اصل 44 قانون اساسی (مرتبط با وظایف و اختیارات شورای رقابت) نمی¬باشد؛ فلذا اعضای شورای رقابت به اتفاق آراء حاضرین در جلسه رسیدگی، تصمیم خود را مبنی بر قابل رسیدگی نبودن موضوع در شورای رقابت و رد شکایت مطروحه، صادر و اعلام می¬نماید. تصمیم صادره حضوری و ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در هیأت تجدیدنظر موضوع ماده 64 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی می¬باشد.

موضوع سوم: شکایت خانم سحر قانع ملاتی از شرکت مخابرات ایران با موضوع "بروز رویه ضد رقابتی

در خصوص پرونده شکایت خانم سحر قانع ملاتی به طرفیت شرکت مخابرات ایران طی شکواییه شماره ثبتی 1015-02-17-و مورخ 18/04/1402 با موضوع "بروز رویه ضد رقابتی"، با توجه به مفاد شکایت نامه تقدیمی و با عنایت به وصول انصراف کتبی شاکی از ادامه روند بررسی پرونده طی مکاتبه شماره 6991-02-10-و مورخ 15/08/1402 و نظر به فقدان دلایل کافی دایر بر وجود جنبه عمومی در موضوع حاضر، مستنداً به مواد 13 و 18 آیین نامه اجرایی نحوه تحقیق و بازرسی، رسیدگی به شکایات و اجرای آرای شورای رقابت و بند ب ماده 107 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، اعضای شورای رقابت به اتفاق آرا حاضرین به رد شکایت و مختومه شدن پرونده اتخاذ تصمیم نمودند.

موضوع چهارم:شکایت آقای فرداد خسروی از سازمان غذا و دارو با موضوع "صدور حکم به رفع انحصار در صدور مجوز مسئول فنی در خارج از وقت اداری صرفاً جهت داروسازان

در خصوص شکایت آقای فرداد خسروی به طرفیت سازمان غذا و دارو به شماره ثبتی 4330/02/17و مورخ 14/06/1402با موضوع "صدور حکم به رفع انحصار در صدور مجوز مسئول فنی در خارج از وقت اداری صرفاً جهت داروسازان"، با توجه به مفاد شکایت نامه تقدیمی و نظر به این که موضوع شکایت شاکی قابل انطباق با هیچ کدام از مواد فصل نهم قانون اجرای سیاست¬های کلی اصل 44 قانون اساسی (مرتبط با وظایف و اختیارات شورای رقابت) نمی باشد؛ فلذا اعضای شورای رقابت به اتفاق آراء حاضرین در جلسه رسیدگی، تصمیم خود را مبنی بر قابل رسیدگی نبودن موضوع در شورای رقابت و رد شکایت مطروحه، صادر و اعلام می¬نماید. تصمیم صادره حضوری و ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در هیأت تجدیدنظر موضوع ماده 64 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی می¬باشد.

موضوع پنجم: شکایت آقای امیر رضا شریفی از شرکت ایده گزین ارتباطات روماک (اسنپ) مبنی بر "عدم پاسخگویی مناسب

درخصوص شکایت آقای امیررضا شریفی به طرفیت شرکت ایده گزین ارتباطات روماک (اسنپ) طی شکوائیه شماره ثبتی 7046-02-17-و مورخ 16/08/1402 مبنی بر " عدم پاسخگویی مناسب"، با توجه به مفاد شکایت تقدیمی و نظر به این که موضوع شکایت شاکی قابل انطباق با هیچ کدام از مواد فصل نهم قانون اجرای سیاست¬های کلی اصل 44 قانون اساسی (مرتبط با وظایف و اختیارات شورای رقابت) نمی¬باشد؛ فلذا اعضای شورای رقابت به اتفاق آراء حاضرین در جلسه رسیدگی، تصمیم خود را مبنی بر قابل رسیدگی نبودن موضوع در شورای رقابت و رد شکایت مطروحه، صادر و اعلام می¬نماید. تصمیم صادره حضوری و ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در هیأت تجدیدنظر موضوع ماده 64 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی می¬باشد.

موضوع ششم:شکایت آقای محمدرضا کلاگر از دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمان رفسنجان مبنی بر"عدم تمدید پروانه مسئول فنی داروخانه

در خصوص شکایت آقای محمدرضا کلاگر به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی رفسنجان طی شکوائیه شماره ثبتی 501-00-17-و مورخ 03/03/1400 با موضوع "عدم تمدید پروانه مسئول فنی داروخانه"، اعضای شورای رقابت با توجه به مفاد شکایت تقدیمی، دفاعیات مشتکی‌عنه و محتویات پرونده و با عنایت به خواسته شاکی و علی‌رغم ارجاع پرونده نامبرده به مراجع قضایی، پس از ابطال مراحل دوم و سوم مواد 23 و 30 آیین نامه تأسیس، ارائه خدمات و اداره داروخانه‌ها توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی رفسنجان نسبت به تمدید پروانه مسئول فنی داروخانه ایشان به مدت 5 سال اقدام نموده است. لذا رفتار مشتکی‌عنه (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی رفسنجان) در خصوص عدم تمدید پروانه مسئول فنی داروخانه، مطابق آیین نامه فوق الذکر بوده و اعضای شورای رقابت به اتفاق آراء حاضرین در جلسه تصمیم خود مبنی بر اینکه رویه ضد رقابتی در این خصوص احراز نگردید صادر و اعلام می نماید. تصمیم صادره حضوری و ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در هیأت تجدیدنظر موضوع ماده 64 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی می¬باشد.

موضوع هفت: شکایت آقای محسن کنعانی هرندی از شرکت ایده گزین ارتباطات روماک (اسنپ) مبنی بر "برداشت غیر مجاز از حساب

درخصوص شکایت آقای محسن کنعانی هرندی به طرفیت شرکت ایده گزین ارتباطات روماک (اسنپ) طی شکوائیه شماره ثبتی 6689-02-17-و مورخ 06/08/1402 مبنی بر "برداشت غیر مجاز از حساب"، با توجه به مفاد شکایت تقدیمی و نظر به این که موضوع شکایت شاکی قابل انطباق با هیچ کدام از مواد فصل نهم قانون اجرای سیاست¬های کلی اصل 44 قانون اساسی (مرتبط با وظایف و اختیارات شورای رقابت) نمی¬باشد؛ فلذا اعضای شورای رقابت به اتفاق آراء حاضرین در جلسه رسیدگی، تصمیم خود را مبنی بر قابل رسیدگی نبودن موضوع در شورای رقابت و رد شکایت مطروحه، صادر و اعلام می¬نماید. تصمیم صادره حضوری و ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در هیأت تجدیدنظر موضوع ماده 64 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی می¬باشد.

موضوع شهتم: شکایتآقای فریدون حسنی از سازمان نظام دامپزشکی کشور مبنی بر عدم صدور عضویت نظام دامپزشکی

در خصوص شکایت آقای فریدون حسنی به طرفیت سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران، طی شکواییه شماره ثبتی 6814-02-17-و مورخ 14/08/1402 با موضوع "عدم صدور عضویت نظام دامپزشکی"، اعضای شورای رقابت به اتفاق آراء با توجه به مفاد شکایت تقدیمی و بموجب ماده 27 قانون تأسیس سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1376 " کلیه اتباع ایرانی فارغ التحصیل دوره های دکترای عمومی و تخصصی و سایر رده های حرفه دامپزشکی حق عضویت در سازمان را دارا هستند." و نظر به اینکه شاکی دارای مدرک دکترای تخصصی دامپزشکی بهداشت آبزیان می باشد، حکم به الزام مشتکی عنه به پذیرش عضویت شاکی در سازمان مذکور و صدور شماره نظام دامپزشکی صادر و اعلام می نماید. بدیهی است که این عضویت به معنای صدور مجوز کسب و کار نمی باشد. تصمیم صادره حضوری و ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در هیأت تجدیدنظر موضوع ماده 64 قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی می باشد.

موضوه نهم : شکایت خانم طاهره عبیاوی از سازمان نظام دامپزشکی کشور مبنی بر عدم صدور عضویت نظام دامپزشکی

در خصوص شکایت خانم طاهره عبیاوی به طرفیت سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران، طی شکواییه شماره ثبتی 6815-02-17-و مورخ 14/08/1402 با موضوع "عدم صدور عضویت نظام دامپزشکی"، اعضای شورای رقابت به اتفاق آراء با توجه به مفاد شکایت تقدیمی و بموجب ماده 27 قانون تأسیس سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1376 " کلیه اتباع ایرانی فارغ التحصیل دوره های دکترای عمومی و تخصصی و سایر رده های حرفه دامپزشکی حق عضویت در سازمان را دارا هستند." و نظر به اینکه شاکی دارای مدرک دکترای تخصصی دامپزشکی بهداشت آبزیان می باشد، حکم به الزام مشتکی عنه به پذیرش عضویت شاکی در سازمان مذکور و صدور شماره نظام دامپزشکی صادر و اعلام می نماید. بدیهی است که این عضویت به معنای صدور مجوز کسب و کار نمی باشد. تصمیم صادره حضوری و ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در هیأت تجدیدنظر موضوع ماده 64 قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی می باشد.

موضوه دهم : شکایت شرکت خدمات هوشمند ایده طلایی هاتف (طاقچه) - مؤسسه توسعه راه نشر الکترونیک (کتابراه) از شرکت آفرینش کتاب الکترونیک فیروزان (فیدیبو) با موضوع بروز رویه ضدرقابتی در نتیجه وادار کردن ناشران طرف قرارداد به استنکاف از معامله با سایر دارندگان پلتفرم کتاب دیجیتال و محدود کردن معاملات ناشران با رقبای فیدیبو

درخصوص شکایات شرکت خدمات هوشمند ایده طلایی هاتف (مالک نرم¬افزار طاقچه) و مؤسسه توسعه راه نشر الکترونیک (مالک نرم¬افزار کتابراه) به طرفیت شرکت آفرینش کتاب الکترونیک فیروزان (مالک نرم¬افزار فیدیبو) مبنی بر "بروز رویه ضدرقابتی در نتیجه وادار کردن ناشران طرف قرارداد به استنکاف از معامله با سایر دارندگان پلتفرم کتاب دیجیتال و محدود کردن معاملات ناشران با رقبای فیدیبو"، اعضای شورای رقابت با عنایت به محتویات پرونده و اظهارات حاضرین در جلسه به شرح ذیل مبادرت به اتخاذ تصمیم نمودند: شاکی مدعی گردید؛ مالک پلتفرم فیدیبو در قراردادهای خود با ناشران، یک بند را مبنی بر "منع 3 ساله ناشران طرف قرارداد از انعقاد قرارداد با سایر پلتفرم های دیجیتال" درج می¬نماید. مشتکی عنه در دفاعیات خود درج شرط انحصار در قراردادهای منعقده با ناشرین را پذیرفت، لیکن مدعی گردید ناشر دیجیتال محسوب شده و مطابق قانون و عرف، به جهت انجام عملیات در تغییر نسخه خطی کتاب به دیجیتال و سایر اقدامات امنیتی دارای حق مالکیت معنوی می¬باشد؛ فلذا با استناد به حقوق مولفین و ناشران و عرفأ حق دارد شرط انحصار را در قراردادهای منعقده با ناشرین در نظر بگیرد. علیرغم دفاعیات مشتکی عنه مبنی بر برخورداری از حق مالکیت معنوی شورای رقابت مقرر نمود؛ ناشر شامل فرد، گروه یا نهادی است که با مجموعه‌ای از امکانات و اقدامات فنی و تخصصی نسبت به نشر اثری اقدام می‌نماید. طبق ادعای شاکی و پذیرش مشتکی عنه، فیدیبو اقدام خاصی را روی کتب دیجیتال انجام نمی¬دهد، بلکه ناشران طی قراردادی نسخه الکترونیکی کتب را به دارندگان پلتفرم واگذار نموده و پس از بارگزاری کتب دیجیتال در پلتفرم ها، درآمد حاصل از فروش کتب دیجیتال بصورت درصدی مشخص بین مالکان پلتفرم و ناشران یا پدیدآورندگان اثر تقسیم می¬شود. همچنین فیدیبو در قراردادهای خود قید می¬نماید در صورت فسخ قرارداد، امکان اخذ هزینه مترتب شده برای کتب بارگزاری شده در پلتفرم را دارد. فلذا شورای رقابت با اکثریت آراء حاضرین، درج یک بند "منع ناشران طرف قرارداد از انعقاد قرارداد با سایر پلتفرم های دیجیتال" در قراردادهای منعقده فیمابین فیدیبو و ناشران را منطبق با رویه ضدرقابتی موضوع بند 2 قسمت الف ماده (45) مبنی بر "وادار کردن اشخاص دیگر به استنکاف از معامله و یا محدود کردن معاملات آن¬ها با رقیب" تشخیص داد. در این راستا شرکت آفرینش کتاب الکترونیک فیروزان (فیدیبو) به جهت ارتکاب رویه ضدرقابتی صدرالاشاره و با استناد به بند 3 ماده 61 قانون صدرالذکر ملزم به توقف رویه ضدرقابتی ارتکابی و عدم تکرار آن از طریق "حذف بند انحصاری موضوع شکایت در قراردادهای خود با ناشران" می باشد. تصمیم صادره حضوری و ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در هیأت تجدیدنظر موضوع ماده 64 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی می باشد.