منو

مصوبات جلسات

جلسه ششصدو هجده (618) شورای رقابت مورخ 1402/08/20 برگزار شد.

موضوع اول:شکایت آقای حامد اعلمی فر از سازمان نظام دامپزشکی کشور مبنی بر عدم صدور عضویت نظام دامپزشکی

در خصوص شکایت آقای حامد اعلمی فر به طرفیت سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران، طی شکواییه شماره ثبتی 6525-02-17-و مورخ 01/08/1402 با موضوع "عدم صدور عضویت نظام دامپزشکی"، اعضای شورای رقابت به اتفاق آراء با توجه به مفاد شکایت تقدیمی و بموجب ماده 27 قانون تأسیس سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1376 " کلیه اتباع ایرانی فارغ التحصیل دوره های دکترای عمومی و تخصصی و سایر رده های حرفه دامپزشکی حق عضویت در سازمان را دارا هستند." و نظر به اینکه شاکی دارای مدرک دکترای تخصصی دامپزشکی بهداشت آبزیان می باشد، حکم به الزام مشتکی عنه به پذیرش عضویت شاکی در سازمان مذکور و صدور شماره نظام دامپزشکی صادر و اعلام می نماید. بدیهی است که این عضویت به معنای صدور مجوز کسب و کار نمی باشد. تصمیم صادره حضوری و ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در هیأت تجدیدنظر موضوع ماده 64 قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی می باشد.

موضوع دوم: شکایت آقای مصطفی حلیمی از سازمان نظام دامپزشکی کشور با موضوع عدم صدور عضویت نظام دامپزشکی

در خصوص شکایت آقای مصطفی حلیمی به طرفیت سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران، طی شکواییه شماره ثبتی 6533-02-17-و مورخ 01/08/1402 با موضوع "عدم صدور عضویت نظام دامپزشکی"، اعضای شورای رقابت به اتفاق آراء با توجه به مفاد شکایت تقدیمی و بموجب ماده 27 قانون تأسیس سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1376 " کلیه اتباع ایرانی فارغ التحصیل دوره های دکترای عمومی و تخصصی و سایر رده های حرفه دامپزشکی حق عضویت در سازمان را دارا هستند." و نظر به اینکه شاکی دارای مدرک دکترای تخصصی دامپزشکی بهداشت آبزیان می باشد، حکم به الزام مشتکی عنه به پذیرش عضویت شاکی در سازمان مذکور و صدور شماره نظام دامپزشکی صادر و اعلام می نماید. بدیهی است که این عضویت به معنای صدور مجوز کسب و کار نمی باشد. تصمیم صادره حضوری و ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در هیأت تجدیدنظر موضوع ماده 64 قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی می باشد.

موضوع سوم: شکایت آقای رضا سلیقه زاده از سازمان نظام دامپزشکی کشور با موضوع عدم صدور عضویت نظام دامپزشکی

در خصوص شکایت آقای رضا سلیقه زاده به طرفیت سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران، طی شکواییه شماره ثبتی 4975-02-17-و مورخ 21/06/1402 با موضوع "عدم صدور عضویت نظام دامپزشکی"، اعضای شورای رقابت به اتفاق آراء با توجه به مفاد شکایت تقدیمی و بموجب ماده 27 قانون تأسیس سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1376 " کلیه اتباع ایرانی فارغ التحصیل دوره های دکترای عمومی و تخصصی و سایر رده های حرفه دامپزشکی حق عضویت در سازمان را دارا هستند." و نظر به اینکه شاکی دارای مدرک دکترای تخصصی دامپزشکی بهداشت آبزیان می باشد، حکم به الزام مشتکی عنه به پذیرش عضویت شاکی در سازمان مذکور و صدور شماره نظام دامپزشکی صادر و اعلام می نماید. بدیهی است که این عضویت به معنای صدور مجوز کسب و کار نمی باشد. تصمیم صادره حضوری و ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در هیأت تجدیدنظر موضوع ماده 64 قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی می باشد.

موضوع چهارم: شکایت آقای سید صمد حسینی للدوین از سازمان نظام دامپزشکی کشور با موضوع عدم صدور عضویت نظام دامپزشکی

در خصوص شکایت آقای سید صمد حسینی للدوین به طرفیت سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران، طی شکواییه شماره ثبتی 6108-02-17- و مورخ 24/07/1402با موضوع "عدم صدور عضویت نظام دامپزشکی"، اعضای شورای رقابت به اتفاق آراء با توجه به مفاد شکایت تقدیمی و بموجب ماده 27 قانون تأسیس سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1376 " کلیه اتباع ایرانی فارغ التحصیل دوره های دکترای عمومی و تخصصی و سایر رده های حرفه دامپزشکی حق عضویت در سازمان را دارا هستند." و نظر به اینکه شاکی دارای مدرک دکترای تخصصی دامپزشکی بهداشت آبزیان می باشد، حکم به الزام مشتکی عنه به پذیرش عضویت شاکی در سازمان مذکور و صدور شماره نظام دامپزشکی صادر و اعلام می نماید. بدیهی است که این عضویت به معنای صدور مجوز کسب و کار نمی باشد. تصمیم صادره حضوری و ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در هیأت تجدیدنظر موضوع ماده 64 قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی می باشد.

موضوع پنجم:شکایت آقای سید محمد رضا مدنی از شرکت ایده گزین ارتباطات روماک (اسنپ) مبنی بر مسدود شدن حساب کاربری و درخواست فعالسازی مجدد

در خصوص شکایت آقای سید محمدرضا مدنی به طرفیت شرکت ایده گزین ارتباطات روماک (اسنپ) طی شکواییه شماره ثبتی 6098-02-17-و مورخ 24/07/1402، مبنی بر "مسدود شدن حساب کاربری و درخواست فعالسازی مجدد"، با توجه به مفاد شکایت نامه تقدیمی و نظر به این که موضوع شکایت شاکی قابل انطباق با هیچ کدام از مواد فصل نهم قانون اجرای سیاست¬های کلی اصل 44 قانون اساسی (مرتبط با وظایف و اختیارات شورای رقابت) نمی¬باشد؛ فلذا اعضای شورای رقابت به اتفاق آراء حاضرین در جلسه رسیدگی، تصمیم خود را مبنی بر قابل رسیدگی نبودن موضوع در شورای رقابت و رد شکایت مطروحه، صادر و اعلام می¬نماید. تصمیم صادره حضوری و ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در هیأت تجدیدنظر موضوع ماده 64 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی می¬باشد.

موضوع ششم: شکایت آقای نیما شیری از سازمان نظام دامپزشکی کشور با موضوع عدم صدور عضویت نظام دامپزشکی

در خصوص شکایت آقای نیما شیری به طرفیت سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران، طی شکواییه شماره ثبتی 5333/02/17و مورخ 06/08/1402 با موضوع "عدم صدور عضویت نظام دامپزشکی"، اعضای شورای رقابت به اتفاق آراء با توجه به مفاد شکایت تقدیمی و بموجب ماده 27 قانون تأسیس سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1376 " کلیه اتباع ایرانی فارغ التحصیل دوره های دکترای عمومی و تخصصی و سایر رده های حرفه دامپزشکی حق عضویت در سازمان را دارا هستند." و نظر به اینکه شاکی دارای مدرک دکترای تخصصی دامپزشکی بهداشت آبزیان می باشد، حکم به الزام مشتکی عنه به پذیرش عضویت شاکی در سازمان مذکور و صدور شماره نظام دامپزشکی صادر و اعلام می نماید. بدیهی است که این عضویت به معنای صدور مجوز کسب و کار نمی باشد. تصمیم صادره حضوری و ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در هیأت تجدیدنظر موضوع ماده 64 قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی می باشد.

موضوع هفتم:شکایت خانم ماریا محسنی از سازمان نظام دامپزشکی کشور با موضوع عدم صدور عضویت نظام دامپزشکی

در خصوص شکایت خانم ماریا محسنی به طرفیت سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران، طی شکواییه شماره ثبتی 6531-02-17-و مورخ 01/08/1402 با موضوع "عدم صدور عضویت نظام دامپزشکی"، اعضای شورای رقابت به اتفاق آراء با توجه به مفاد شکایت تقدیمی و بموجب ماده 27 قانون تأسیس سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1376 " کلیه اتباع ایرانی فارغ التحصیل دوره های دکترای عمومی و تخصصی و سایر رده های حرفه دامپزشکی حق عضویت در سازمان را دارا هستند." و نظر به اینکه شاکی دارای مدرک دکترای تخصصی دامپزشکی بهداشت آبزیان می باشد، حکم به الزام مشتکی عنه به پذیرش عضویت شاکی در سازمان مذکور و صدور شماره نظام دامپزشکی صادر و اعلام می نماید. بدیهی است که این عضویت به معنای صدور مجوز کسب و کار نمی باشد. تصمیم صادره حضوری و ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در هیأت تجدیدنظر موضوع ماده 64 قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی می باشد.

موضوع هشتم:شکایت آقای محسن عزیزی از شرکت پیشگامان فناوری و دانش آرامیس (تپسی) مبنی بر عدم ارائه خدمات سرویس مدارس

در خصوص شکایت آقای محسن عزیزی به طرفیت شرکت پیشگامان فناوری و دانش آرامیس (تپسی) طی شکواییه شماره ثبتی 6107-02-17-و مورخ 24/07/1402، مبنی بر "عدم ارائه خدمات سرویس مدارس"، با توجه به مفاد شکایت نامه تقدیمی و نظر به این که موضوع شکایت شاکی قابل انطباق با هیچ کدام از مواد فصل نهم قانون اجرای سیاست¬های کلی اصل 44 قانون اساسی (مرتبط با وظایف و اختیارات شورای رقابت) نمی¬باشد؛ فلذا اعضای شورای رقابت به اتفاق آراء حاضرین در جلسه رسیدگی، تصمیم خود را مبنی بر قابل رسیدگی نبودن موضوع در شورای رقابت و رد شکایت مطروحه، صادر و اعلام می¬نماید. تصمیم صادره حضوری و ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در هیأت تجدیدنظر موضوع ماده 64 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی می¬باشد.

موضوع نهم: شکایت خانم مهتاب خلیفان از سازمان نظام دامپزشکی کشور با موضوع عدم صدور عضویت نظام دامپزشکی

در خصوص شکایت خانم مهتاب خلیفان به طرفیت سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران، طی شکواییه شماره ثبتی 6453-02-17-و مورخ 01/08/1402 با موضوع "عدم صدور عضویت نظام دامپزشکی"، اعضای شورای رقابت به اتفاق آراء با توجه به مفاد شکایت تقدیمی و بموجب ماده 27 قانون تأسیس سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1376 " کلیه اتباع ایرانی فارغ التحصیل دوره های دکترای عمومی و تخصصی و سایر رده های حرفه دامپزشکی حق عضویت در سازمان را دارا هستند." و نظر به اینکه شاکی دارای مدرک دکترای تخصصی دامپزشکی بهداشت آبزیان می باشد، حکم به الزام مشتکی عنه به پذیرش عضویت شاکی در سازمان مذکور و صدور شماره نظام دامپزشکی صادر و اعلام می نماید. بدیهی است که این عضویت به معنای صدور مجوز کسب و کار نمی باشد. تصمیم صادره حضوری و ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در هیأت تجدیدنظر موضوع ماده 64 قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی می باشد.

موضوع دهم:شکایت خانم نرمین عزت رحیمی از سازمان نظام دامپزشکی کشور با موضوع عدم صدور عضویت نظام دامپزشکی

در خصوص شکایت خانم نرمین عزت رحیمی به طرفیت سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران، طی شکواییه شماره ثبتی 6534-02-17-و مورخ 01/08/1402 با موضوع "عدم صدور عضویت نظام دامپزشکی"، اعضای شورای رقابت به اتفاق آراء با توجه به مفاد شکایت تقدیمی و بموجب ماده 27 قانون تأسیس سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1376 " کلیه اتباع ایرانی فارغ التحصیل دوره های دکترای عمومی و تخصصی و سایر رده های حرفه دامپزشکی حق عضویت در سازمان را دارا هستند." و نظر به اینکه شاکی دارای مدرک دکترای تخصصی دامپزشکی بهداشت آبزیان می باشد، حکم به الزام مشتکی عنه به پذیرش عضویت شاکی در سازمان مذکور و صدور شماره نظام دامپزشکی صادر و اعلام می نماید. بدیهی است که این عضویت به معنای صدور مجوز کسب و کار نمی باشد. تصمیم صادره حضوری و ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در هیأت تجدیدنظر موضوع ماده 64 قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی می باشد.