منو

مصوبات جلسات

جلسه ششصد و هفده شورای رقابت مورخ 1402/08/16 برگزار شد.

موضوع اول:شکایت آقای مصطفی امانتی از تعاونی شماره 4 کارکنان فرماندهی نیروی انتظامی استان خراسان رضوی مبنی بر "درخواست مبلغ پرداختی با خسارات تاخیر و تادیه،

در خصوص شکایت آقای مصطفی امانتی از تعاونی شماره 4 کارکنان فرماندهی نیروی انتظامی استان خراسان رضوی طی شکوائیه شماره ثبت 6225/02/17و مورخ 24/07/1402 مبنی بر "درخواست مبلغ پرداختی با خسارات تاخیر و تادیه"، اعضای شورای رقابت با توجه به مفاد شکایت تقدیمی و نظر به این که موضوع شکایت شاکی قابل انطباق با هیچ کدام از مواد فصل نهم قانون اجرای سیاست¬های کلی اصل 44 قانون اساسی (مرتبط با وظایف و اختیارات شورای رقابت) نمی¬باشد؛ فلذا اعضای شورای رقابت به اتفاق آراء حاضرین در جلسه رسیدگی، تصمیم خود را مبنی بر قابل رسیدگی نبودن موضوع در شورای رقابت و رد شکایت مطروحه، صادر و اعلام می¬نماید. تصمیم صادره حضوری و ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در هیأت تجدیدنظر موضوع ماده 64 قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی می باشد.

موضوع دوم:شمایت : آقای مهدی قیامی مقدم از شرکت ایده گزین ارتباطات روماک (اسنپ) با موضوع "نپرداختن کنسلی سفر و پاداش

در خصوص شکایت آقای مهدی قیامی مقدم به طرفیت شرکت اسنپ طی شکوائیه شماره ثبتی 6101-02-17-و مورخ 24/07/1402 با موضوع "نپرداختن کنسلی سفر و پاداش"، با توجه به مفاد شکایت نامه تقدیمی، و نظر به این که موضوع شکایت شاکی قابل انطباق با هیچ کدام از مواد فصل نهم قانون اجرای سیاست¬های کلی اصل 44 قانون اساسی (مرتبط با وظایف و اختیارات شورای رقابت) نمی¬باشد؛ فلذا اعضای شورای رقابت به اتفاق آراء حاضرین در جلسه رسیدگی، تصمیم خود را مبنی بر قابل رسیدگی نبودن موضوع در شورای رقابت و رد شکایت مطروحه، صادر و اعلام می نماید. تصمیم صادره حضوری و ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در هیأت تجدیدنظر موضوع ماده 64 قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی می باشد.

موضوع سوم: شکایت خانم زهرا مرشدی، آقای علی جرموزی و جمعی از گلخانه داران مجتمع گلخانه ای بندرعباس (آقایان دهقان، خبازی، احمدی، بارانی، تاجیک، عشقی و مرادی) از شرکت سهامی آب منطقه ای هرمزگان سازمان جهاد کشاورزی منطقه هرمزگان مبنی بر بروز رویه ضد رقابتی در نتیجه عدم اجرای بند (ی) تبصره 8 قانون بودجه 1402

درخصوص شکایت جمعی از گلخانه داران مجتمع گلخانه ای سرخون بندرعباس (آقایان دهقان، خباز، تاجیک، عشقی، خانم¬ها مؤمنی فرد، مرشدی و ... ) به طرفیت شرکت سهامی آب منطقه ای هرمزگان طی شکایات به شماره 860-02-17-و مورخ 01/03/1402 و 5682-02-13-و مورخ 29/06/1402 مبنی بر بروز رویه ضدرقابتی در نتیجه عدم اعمال معافیت تعرفه کشاورزی درخصوص آب بهای گلخانه های مستقر در آن مجتمع و محاسبه آب بهای مجتمع با تعرفه صنعتی علیرغم تصویب معافیت مذکور در بند ی تبصره 8 قانون بودجه 1402 شورای رقابت با عنایت به محتویات پرونده و نظر به شکایت شکات پرونده و علیرغم دفاع مشتکی عنه مبنی بر عدم امکان اعمال تعرفه کشاورزی درخصوص گلخانه های مستقر در مجتمع گلخانه ای سرخون بندر عباس به جهت تغییر کشت و تغییر کاربری گلخانه های مستقر در مجتمع صدرالاشاره، شورای رقابت مقرر نمود؛ با عنایت به اینکه به استناد نامه شماره 96249/45/ مورخ 23/07/1402 جهاد کشاورزی استان هرمزگان و مکاتبات شماره 51/49/77851 مورخ 01/08/1402 و شماره 78126/49/51 مورخ 07/08/1402 جهاد کشاورزی شهرستان بندرعباس، مجتمع گلخانه ای سرخون بندرعباس شهرک کشاورزی محسوب شده و کشت واحدهای گلخانه ای مستقر در آن مجتمع نیز کشاورزی بوده و تغییر کاربری در مجتمع مذکور صورت نپذیرفته است؛ عدم اعمال تعرفه کشاوزری در خصوص بهای آب واحدهای گلخانه ای مستقر در مجتمع گلخانه ای موضوع شکایت بدون دلیل موجه و قانونی صورت پذیرفته است و مشتکی عنه به جهت تبعیض فیمابین مجتمع گلخانه ای سرخون بندرعباس با سایر شهرک ها و واحدهای کشاورزی در اعمال معافیت تعرفه آب مصرفی واحدهای کشاورزی علیرغم تأکید قانون بر لزوم اعمال معافیت مذکور درخصوص گلخانه های مستقر در شهرک های کشاورزی به موجب بند (ی) تبصره 8 قانون بودجه سال 1402، مرتکب رویه ضدرقابتی موضوع ماده 52 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی شده است. فلذا شورای رقابت باتفاق آراء حاضرین تصمیم خود را مبنی بر الزام شرکت سهامی آب منطقه ای هرمزگان به توقف رویه ضدرقابتی صدرالاشاره و عدم تکرار آن از طریق اعمال معافیت تعرفه آب مصرفی واحدهای کشاورزی در خصوص مجتمع گلخانه ای سرخون بندرعباس و واحدهای گلخانه ای مستقر در آن، صادر و اعلام نمود. تصمیم صادره حضوری و ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در هیأت تجدیدنظر موضوع ماده 64 قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی می باشد.