منو

مصوبات جلسات

جلسه ششصد و پانزده شورای رقابت مورخ 1402/08/06 برگزار شد.

موضوع جلسه:اعلام قیمت سه خودروی مونتاژی شرکت مدیران خودرو

شورای رقابت به استناد ماده 3-1 دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری مصوب جلسه 543 مورخ 1401/11/11، پس از بررسی پیشنهاد کارگروه خودرو، قیمت محاسبه شده سه خودروی مونتاژی شرکت مدیران خودرو به شرح زیر، اعلامی توسط سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان را با اکثریت آرا حاضرین تصویب کرد.

نام محصول:

Arrizo 5 IE fl

قیمت:

9,481,448,488

نام محصول:

TiGGO 8 promax IE

قیمت:

22,896,771,600

نام محصول:

TiGGO 8 promax e+

قیمت:

25,191,196,674

موضوع دوم:انتخاب سخنگوی شورای رقابت

اعضای شورای رقابت به اتفاق آراء حاضرین آقای سپهر دادجوی توکلی را به عنوان سخنگوی شورای رقابت انتخاب نمودند تا با هماهنگی و اشراف کامل نسبت به رویکردها و تصمیمات شورا ضمن تعامل با رسانه ها نسبت به اطلاع رسانی موثر اقدام نماید.

موضوع سوم: شکایت آقای سعید ابراهیمی از مرکز توسعه تجارت الکترونیک (سامانه ستاد ایران) در خصوص ارتکاب رویه ضد رقابتی (انحصار در خرید دولتی ایزوگام)

در خصوص شکایت آقای سعید ابراهیمی به طرفیت مرکز توسعه تجارت الکترونیک(سامانه ستاد ایران) طی شکوائیه شماره ثبتی 1803-02-17- و مورخ 04/04/1402 با موضوع "ارتکاب رویه ضد رقابتی (انحصار در خرید دولتی ایزوگام)"، اعضای شورای رقابت با عنایت به مفاد شکایت تقدیمی و استماع اظهارات حاضرین و با توجه بررسی¬های کارشناسی صورت گرفته، به¬واسطه پراکندگی دستگاه¬های دولتی خواهان خرید ایزوگام و جدی بودن هزینه¬های حمل و نقل در اقتصاد ایزوگام، برای سامانه ستاد ایران در سطح واحد ملی این امکان وجود ندارد که ایزوگام را از یکی دو برند خاص (که هر یک سهم اندکی از کل بازار را دارند) خریداری کند. بنابراین با توجه به به خواسته شاکی مبنی بر بروز رویه ضد رقابتی به استناد ماده 45 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی برای شورای رقابت محرز نگردید و لذا اعضاء شورای رقابت به اتفاق آراء حاضرین رای به رد شکایت و مختومه نمودن پرونده صادر و اعلام می نمایند. تصمیم شورای رقابت حضوری و وفق ماده 63 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ به ذینفع قابل تجدید نظر خواهی در هیأت محترم تجدید نظر موضوع ماده 64 این قانون خواهد بود.

موضوع چهارم: شکایت آقای محمد نصیری از شرکت ایرنیک (مرکز ثبت دامنه پژوهشگاه دانش های بنیادی) مبنی بر ارتکاب رویه ضد رقابتی (سوءاستفاده از موقعیت مسلط و انحصاری و افزایش نامتعارف و بیش از صددرصدی قیمت ثبت دامنه).

در خصوص شکایت آقای محمد نصیری به طرفیت شرکت ایرنیک (مرکز ثبت دامنه پژوهشگاه دانش های بنیادی) طی شکوائیه شماره ثبتی 710-02-17- و مورخ 08/02/1402 با موضوع "ارتکاب رویه ضد رقابتی (سوءاستفاده از موقعیت مسلط و انحصاری و افزایش نامتعارف و بیش از صددرصدی قیمت ثبت دامنه)"، اعضای شورای رقابت با عنایت به مفاد شکایت تقدیمی و استماع اظهارات حاضرین پرونده و با توجه به خواسته شاکی مبنی بر بروز رویه ضد رقابتی به استناد جزء 1 بند ط ماده 45 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی (سوء استفاده از وضعیت اقتصادی مسلط) برای شورای رقابت محرز نگردید و لذا اعضاء شورای رقابت با اکثریت آراء حاضرین رای به رد شکایت و مختومه نمودن پرونده صادر و اعلام می نمایند. تصمیم شورای رقابت حضوری و وفق ماده 63 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ به ذینفع قابل تجدید نظر خواهی در هیأت محترم تجدید نظر موضوع ماده 64 این قانون خواهد بود.