منو

مصوبات جلسات

جلسه ششصد و چهارده شورای رقابت مورخ 1402/08/02 برگزار شد.

موضوع اول:اعلام قیمت خودروی هایما 7X

شورای رقابت به استناد ماده 3-1 دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری مصوب جلسه 543 مورخ 1401/11/11، پس از بررسی پیشنهاد کارگروه خودرو ، قیمت محاسبه شده خودروی هایما 7X شرکت ایران خودرو، اعلامی توسط سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان را با اکثریت آرا حاضرین تصویب کرد.

نام محصول:

خودروی هایما 7x

قیمت:

12،744،522،999


موضوع دوم: تصمیم گیری در خصوص نحوه تعیین قیمت خودروهای وارداتی

شورای رقابت در مورد شیوه قیمت گذاری خودروهای وارداتی تصویب نمود: یک تبصره به عنوان "تبصره2" به ذیل بند 3-1 دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری به شرح زیر اضافه و عنوان تبصره موجود به "تبصره1" اصلاح گردد. "تبصره2: قیمت کلیه خودروهای وارداتی بر اساس ضوابط قیمت‌گذاری کالاهای وارداتی مصوب هیئت تعیین و تصویب قیمت‌ها توسط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان سازمان محاسبه و توسط عرضه کننده خودرو لازم الاجراست".

موضوع سوم:شکایت خانم زهرا حکمتی از دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان کردستان مبنی بر امتناع از صدور موافقت اصولی آزمایشگاه تشخیص پزشکی و درخواست صدور پروانه مسئول فنی

در خصوص شکایت خانم زهرا حکمتی به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان کردستان طی شکوائیه به شماره ثبتی 3113-01-17-و مورخ 15/01/1402 مبنی بر "امتناع از صدور موافقت اصولی آزمایشگاه تشخیص پزشکی و درخواست صدور پروانه مسئول فنی"، با توجه به مفاد شکایت تقدیمی، نخست آنکه مجوز درخواستی شاکی تحت عنوان مجوز موافقت اصولی تأسیس آزمایشگاه تشخیص پزشکی، در درگاه ملی مجوزهای کشور بارگذاری گردیده است. در خصوص خواسته اول شاکی باید بیان داشت مستند به تبصره 2 ماده 7 اصلاحی قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی هر یک از مراجع صادرکننده مجوز کسب وکار موظفند درخواست متقاضیان مجوز کسب و کار را مطابق شرایط مصرح در درگاه ملی مجوزهای کشور دریافت و بررسی کنند. صادر کنندگان مجوز کسب و کار اجازه ندارند به دلیل اشباع بودن بازار از پذیرش تقاضا یا صدور مجوز کسب وکار امتناع کنند. در موضوع مطروحه با عنایت به استعلام به عمل آمده از مشتکی‌عنه، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کردستان و پاسخ دانشگاه مذکور طی نامه‌های شماره 6332/17580/14 مورخ 24/02/1402 و 1608/17769/14 مورخ 25/02/1402 مضبوط در پرونده مبنی بر اینکه "با توجه به تصمیمات متخذه و در جهت منافع عمومی مبنی بر تمرکز زدایی مؤسسات پزشکی جهت توزیع عادلانه و دسترسی آسان تمام اقشار جامعه به خدمات مختلف درمانی و پزشکی، و همچنین تصمیم کمیسون ماده 20 آزمایشگاه مبنی بر صدور موفقت اصولی منوط به معرفی مکان جدید جهت احداث آزمایشگاه در خیابان‌های که خارج از طرح تراکم می‌باشند موضوع مجدداً در کمیسیون ماده 20 مطرح خواهد شد." لذا اعضای شورای رقابت به اتفاق آراء رفتار دانشگاه مذکور را مصداق رویه ضد رقابتی موضوع تبصره 2 ماده 7 اصلاحی قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی تشخیص و به استناد بند 3 ماده 61 قانون پش گفته دستور به توقف رویه ضد رقابتی، مبنی صدور مجوز درخواستی شاکی (موافقت اصولی آزمایشگاه تشخیص پزشکی) صادر و اعلام می‌نماید. در خصوص خواسته دوم شاکی مبنی بر عدم تحویل پروانه مسئول فنی آزمایشگاه، طی استعلام بعمل آمده از دانشگاه علوم پزشکی کردستان، دانشگاه مذکور اعلام داشت؛ "با توجه به اینکه استان کردستان جزء مناطق محروم بوده و پوشش بخش‌های مختلف مراکز بیمارستانی جهت ارائه خدمات مطلوب و مناسب به اقشار مختلف مردم نیازمند استفاده از تمام ظرفیت‌های موجود می‌باشد، لذا با تصمیم‌های کلان ریاست محترم دانشگاه و هیأت رئیسه محترم، عقد قرارداد با مراکز دانشگاهی از شروط صدور مجوز فعالیت بخش خصوص برای پزشکان عمومی و متخصص (طرحی و آزاد) می‌باشد و جهت پوشش برنامه کاری متخصصان علی‌الخصوص و متخصیصن پاتولوژی در مراکز بیمارستانی این تصمیم گرفته شده" در خصوص این خواسته شاکی باید بیان داشت به استناد ماده 30 آیین نامه تأسیس و اداره امور آزمایشگاه‌های تشخیص پزشکی که اشعار می‌دارد "صدور پروانه تأسیس مانع از پذیرش مسئولیت فنی آزمایشگاه‌های تشخیص پزشکی دیگر برای مؤسس نخواهد بود" همچنین مستند به اصل 28 قانون اساسی که بیان می‌دارد "هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید" ، تصمیم رئیس دانشگاه علوم پزشکی کردستان و هیأت رئیسه آن دانشگاه بر خلاف قانون اساسی و آیین نامه صدرالاشاره می‌باشد؛ لذا اعضای شورای رقابت به اتفاق آراء به استناد بند 1 ماده 58 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی رفتار مذکور را مصداق تبصره 4 ماده 7 اصلاحی قانون اخیرالذکر تشخیص داده و به استناد بند 3 ماده 61 قانون صدرالاشاره دستور به توقف رویه ضد رقابتی (تحویل پروانه مسئول فنی آزمایشگاه تشخیص پزشکی به شاکی (خانم زهرا حکمتی) بدون الزام به فعالیت در بخش دولتی) صادر و اعلام می‌نماید. تصمیم صادره حضوری و ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در هیأت تجدیدنظر موضوع ماده 64 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی می¬باشد.

موضوع چهارم:شکایت پیشخوان دولت آینوس غزال از سازمان ثبت احوال مبنی بر "عدم صدور مجوز صدور شناسنامه و کارت ملی

درخصوص شکایت پیشخوان دولت آینوس غزال به طرفیت سازمان ثبت احوال طی شکوائیه شماره ثبتی 2124-01-17-و مورخ 16/09/1401 مبنی بر "عدم صدور مجوز صدور شناسنامه و کارت ملی"، اعضای شورای رقابت با توجه به مفاد شکایت تقدیمی ونظر به مهلت 20 روزه این شورا در جلسه 568 شورای رقابت مورخ 23/02/1402 به مشتکی عنه مبنی بر صدور مجوز درخواستی شاکی و عدم اجرای مفاد تصمیم مذکور توسط مشتکی عنه، اعضای شورای رقابت شکایت را مشمول ماده 7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی تشخیص داده و تصمیم خود را مبنی بر محکومیت مشتکی عنه مبنی بر صدور مجوز صدور شناسنامه و کارت ملی در حق شاکی صادر و اعلام می¬نماید. تصمیم صادره حضوری و ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در هیأت تجدیدنظر موضوع ماده 64 قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی می باشد.