منو

مصوبات جلسات

جلسه پانصد و نود و نُهم شورای رقابت مورخ 1402/06/07 برگزار شد

موضوع اول: شکایت شرکت پیشگامان فناوری و دانش آرامیس (تپسی) از 1- شرکت ایده گزین ارتباطات روماک (اسنپ) 2- سازمان منطقه آزاد کیش

در خصوص شکایت شرکت پیشگامان فناوری و دانش آرامیس (تپسی) با مدیریت عاملی آقای میلاد منشی پور به طرفیت شرکت ایده گزین ارتباطات روماک (اسنپ) با مدیریت عاملی آقای محمد خلج قاسم آبادی و سازمان منطقه آزاد کیش مبنی بر تفاهم مشتکی عنهما بر اعطای مجوز فعالیت انحصاری شرکت اسنپ در جزیره کیش و جلوگیری از ورود رقبا طی شکوائیه شماره ثبتی 1801-01-17-و مورخ 1401/08/18، با عنایت به مفاد شکایت تقدیمی و سایر محتویات مضبوط در پرونده، شاکی شکایت خود را با مشخصات صدر الذکر در مرکز ملی رقابت به ثبت رسانده و مختصراً اظهار داشته که طی توافقات به عمل آمده بین سازمان منطقه آزاد کیش و شرکت اسنپ، مجوز فعالیت انحصاری در جزیره کیش به شرکت اسنپ اعطا شده و از ورود سایر رقبا جلوگیری به عمل آمده است. با شرکت اسنپ قرارداد فعالیت منعقد شده است؛ لیکن هیچ توجهی به درخواست های شرکت شاکی مبنی بر فعالیت در سطح جزیره صورت نپذیرفته است و موارد مذکور را مصداق بند 7 ماده 44، بند 4 جزء «ط» ماده 45 و ماده 52 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی عنوان داشته اند. از یک سو بر اساس مستندات موجود، قرارداد منعقده فیما بین شرکت عمران، آب و خدمات سازمان منطقه آزاد کیش با شرکت اسنپ، همان قرارداد موضوع دستورالعمل نظارت بر چگونگی فعالیت ارائه‌دهندگان خدمات هوشمند مسافر بوده است که برای حضور و ارائه خدمت در شهر‌های مختلف با تاکسی های اینترنتی منعقد می‌گردد و سازمان منطقه آزاد کیش دفاعی در خصوص دلایل عدم انعقاد قرارداد مذکور با شرکت تپسی ارائه نداده است. از سوی دیگر بر اساس مفاد مصوبه شماره 169 شورای ترافیک سازمان منطقه آزاد کیش (به این مضمون که: مقرر گردید به شرکت اسنپ مهلت دو ماهه داده شود تا نسبت به انجام تعهدات مندرج در قرارداد قبلی و پرداخت بدهی به شرکت عمران، آب و خدمات و رعایت قوانین و مقررات اقدام نماید. سپس در خصوص ادامه فعالیت شرکت مذکور تصمیم‌گیری گردد. در غیر این صورت از سایر اپلیکیشن های تاکسی اینترنتی بومی و غیر بومی به منظور انحصار‌شکنی و استفاده از تمامی ظرفیت موجود استفاده خواهد شد.)، اعطای امتیاز حضور و فعالیت انحصاری در جزیره کیش برای شرکت اسنپ از سوی آن سازمان محرز می‌باشد. با توجه به موارد معنونه، اعضای شورای رقابت به اتفاق آراء ارتکاب ممنوعیت موضوع ماده 52 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی (اعطای امتیاز دولتی به نحو تبعیض آمیز) از سوی سازمان منطقه آزاد کیش را محرز دانسته، دستور به توقف ممنوعیت مذکور و انعقاد قرارداد حمل و نقل مسافر در جزیره کیش وفق ضوابط و مقررات با شرکت شاکی (تپسی) و سایر شرکت های متقاضی صادر و اعلام می‌نماید.
ارتکاب بند 7 ماده 44 قانون اخیر الذکر (محدود کردن دسترسی اشخاص خارج از قرارداد، توافق یا تفاهم به بازار) از طریق تبانی بین سازمان منطقه آزاد کیش و شرکت اسنپ برای اعضای شورای رقابت محرز نگردید. رویه ضد رقابتی موضوع بند 4 جزء «ط» ماده 45 قانون (سوء استفاده از وضعیت اقتصادی مسلط از طریق ایجاد مانع به منظور مشکل کردن ورود رقبای جدید یا حذف بنگاهها یا شرکتهای رقیب در یک فعالیت خاص) محقق نگردیده است؛ چرا که مستفاد از منطوق و مفهوم بند مذکور، بنگاه دارای وضعیت مسلط می¬بایست اقداماتی انجام دهد که مانع ورود بنگاه رقیب گردد. این در حالی است که در ما نحن فیه، سازمان منطقه آزاد کیش با انعقاد قرارداد با شرکت اسنپ مجوز ورود آن شرکت به جزیره کیش را صادر نموده و عدم حضور شرکت شاکی (تپسی) در جزیره کیش در نتیجه عدم انعقاد قرارداد از سوی آن سازمان با شرکت شاکی است و عمل فوق منتسب به شرکت اسنپ نبوده و اساساً سوء استفاده از وضعیت اقتصادی مسلط از سوی اسنپ موضوعیتی ندارد. تصمیم صادره حضوری و وفق ماده 63 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ به ذینفع قابل تجدید نظر خواهی در هیأت محترم تجدید نظر موضوع ماده 64 این قانون خواهد بود.