منو

مصوبات جلسات

جلسه پانصد و نود و ششم شورای رقابت مورخ 1402/05/28 برگزار شد

موضوع: بررسی درخواست آقای کیوان لطفی- اعمال ماده 72

پیرو شکایت آقای کیوان لطفی طی شکوائیه شماره 17/01/ 671 و مورخ 1401/05/01 با موضوع توقف رویه ضد رقابتی نسبت به آیین نامه تأسیس، ارائه خدمات و اداره داروخانه‌ها، موضوع در جلسه شماره 586 شورای رقابت مورخ 1402/04/24 با حضور نمایندگان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان غذا و دارو مطرح و پس از استماع اظهارات شاکی پرونده و نمایندگان دستگاه‌های فوق الذکر مقرر گردید سازمان غذا و دارو گزارش جامعی از تعداد تأسیس داروخانه، ابطال پروانه، در نقاط مختلف کشور به تفکیک (مناطق کم برخوردار و سایر مناطق) به شورای رقابت ارسال نماید، پیرو این تصمیم طی مکاتبه شماره 942/02/10ص مورخ 1402/04/25 به سازمان غذا و دارو درخواست گزارش صدرالاشاره شد که پاسخی از سازمان پیش گفته به مرکز ملی رقابت واصل نشد، لذا موضوع عدم وصول گزارش درخواستی در جلسه شماره 596 شورای رقابت مورخ 1402/05/28 مطرح شد که اعضای شورا به اتفاق آراء تصمیم به اعمال ماده 72 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی نسبت به سازمان غذا و دارو اتخاذ نمودند.