منو

مصوبات جلسات

جلسه ششصد و دوم (602) شورای رقابت مورخ 1402/06/21 برگزار شد.

موضوع: اعلام قیمت خودروهای جدید گروه سایپا

شورای رقابت به استناد ماده 3-1 دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری مصوب جلسه 543 مورخ 1401/11/11، پس از بررسی پیشنهاد کارگروه خودرو موضوع مصوبه 533 شواری رقابت مورخ 1401/10/10، قیمت های محاسبه شده خودروهای تولیدی جدیدگروه سایپا، اعلامی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مندرج در نامه شماره 1342/1/370/م مورخ 1402/06/01 را به اکثریت آرا حاضرین تصویب کرد.


جدول مصوبه 602 شورای رقابت در خصوص قیمت خودروهای جدید گروه سایپا