منو

مصوبات جلسات

جلسه پانصد و هفتاد چهارم (574) شورای رقابت مورخ 1402/03/16 برگزار شد.

موضوع اول : آزاد سازی اسناد در رهن خودروهای سواری

در راستای مفاد مصوبه 571 شورای رقابت مورخ 1402/03/02مبنی بر حذف بند 7 ماده 4 دستورالعمل 543 شورای رقابت مورخ 1401/11/11، با توجه به مننتفی شدن موضوع، خودروسازان مکلفند اسناد خودروهایی را که بر اساس مصوبات گذشته شورای رقابت در رهن هستند را آزاد نمایند.

موضوع دوم: بررسی قیمت ناشی از تغییرات اجباری و اختیاری جدید

شورای رقابت به استناد ماده ۳-۱ دستورالعمل تنظیم خودروهای سواری مصوب جلسه ۵۴۳ مورخ 1401/11/11 پس از بررسی پیشنهاد کارگروه خودرو موضوع مصوبه ۵۳۳ مورخ 1401/10/10، قیمت ناشی از تغییرات اجباری و اختیاری جدید (پیوست)، محاسبه شده توسط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مندرج در نامه شماره 370/1/549/م مورخ 1402/03/04، را به اکثریت آرا حاضرین تصویب نمود.

 

دریافت فایل PDF پیوست جلسه 574 شورای رقابت