منو

مصوبات جلسات

جلسه پانصد و شصت و پنجم شورای رقابت مورخ 1402/02/12 برگزار شد.

موضوع اول: شکایت شرکت اندیشه فناوری اطلاعات قرن از سازمان اقتصاد اسلامی ایران مبنی بر ایجاد انحصار و اخلال در رقابت از طریق الزام صندوق های قرض الحسنه به استفاده از خدمات نرم افزار یک شرکت خاص

در خصوص موضوع شکایت شرکت طلایه داران رایان آریا طی شکوائیه مورخ 1399/03/21 به طرفیت دبیرخانه هیأت عالی نظارت با موضوع ایجاد انحصار فروش نرم افزار شرکت فنآوران انو توسط مدیر سابق دبیرخانه هیأت عالی نظارت؛ با توجه به مفاد شکایت تقدیمی، دفاعیات مشتکی عنه، بروز رویه ضد رقابتی برای شورای رقابت محرز نگردید و لذا اعضاء شورای رقابت به اتفاق آراء رای به رد شکایت و مختومه نمودن پرونده صادر و اعلام می نمایند. تصمیم شورای رقابت حضوری و وفق ماده 63 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ به ذینفع قابل تجدید نظر خواهی در هیأت محترم تجدید نظر موضوع ماده 64 این قانون خواهد بود.