منو

مصوبات جلسات

جلسه پانصد و شصت و ششم شورای رقابت مورخ 1402/02/16 برگزار شد .

موضوع اول: بررسی خودروهای مونتاژی سواری

در اجرای ماده 3-1 دستورالعمل تنظیم بازار خودرو سواری مصوبه جلسه 543 مورخ 1401/11/11 شورای رقابت، قیمت های محاسباتی محصولات مونتاژی سواری که توسط سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان که در جلسات کارگروه خودروی این شورا مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت، جمع‌بندی و پیشنهاد نهایی کارگروه مذکور مندرج در نامه شماره 370/1/331/م مورخ 1402/02/09 سازمان یادشده، با شاخص رقابت پذیری وفق دستورالعمل مذکور مقایسه شد که رتبه رقابت‌پذیری این محصولات، عمدتاً در گروه F و G قرار گرفته اند و لازم است تا دوره بعد کاهش هزینه تولید توسط خودروساز در دستور کار قرار گیرد. بر این اساس، "قیمت خودروهای مونتاژی سواری" محاسباتی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان طبق لیست پیوست جهت اجرا به تصویب شورای رقابت رسید.

 

دریافت فایل PDF پیوست جلسه 566 شورای رقابت

 

موضوع دوم: شکایت شرکت طیور برکت از شهرداری کرج مبنی بر عدم صدور پروانه ساختمانی

درخصوص شکایت شرکت طیور برکت با مدیریت عاملی آقای رضا قاری از شهرداری کرج طی شکوائیه به شماره ثبتی 2886-01-17-و مورخ 27/10/1401 مبنی بر "عدم صدور پروانه ساختمانی"، اعضای شورای رقابت با توجه به مفاد شکایت تقدیمی، دفاعیات مشتکی عنه و سایر مدارک و مستندات موجود در پرونده به شرح ذیل مبادرت به اتخاذ تصمیم نمودند:
-نظر به اینکه "پروانه ساختمانی" مجوز کسب و کار موضوع بند 21 ماده 1 قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی محسوب نمی شود، شکایت شاکی به نحو مطروحه قابل انطباق با تبصره 2 ماده (7) اصلاحی قانون صدرالذکر، نمی‌باشد؛ فلذا شورای رقابت با اکثریت آراء حاضرین، تصمیم خود را مبنی بر رد شکایت شاکی صادر و اعلام می‌نماید. تصمیم صادره حضوری و ظرف مهلت (20) روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در هیأت تجدیدنظر موضوع ماده (64) قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی می‌باشد.