منو

مصوبات جلسات

جلسه پانصد و شصت و سوم شورای رقابت مورخ 1402/02/05 برگزار شد .

موضوع اول: شکایت آقای عباس عابدینی از اتاق اصناف ایران مبنی بر امتناع بلاوجه "از دسترسی به سامانه ثبت معاملات املاک و مستقلات"

در خصوص شکایت آقای عباس عابدینی طی شکوائیه به شماره ثبتی 2303-01-17-و مورخ 04/10/1401 به طرفیت اتاق اصناف ایران مبنی بر امتناع بلاوجه "از دسترسی به سامانه ثبت معاملات املاک و مستقلات"، اعضای شورای رقابت با توجه به مفاد شکایت تقدیمی، مدارک ابرازی شاکی، دفاعیات مشتکی‌عنه به شرح ذیل مبادرت به اتخاذ تصمیم نمودند:
- نظر به اینکه شاکی صرفا دارای پروانه کسب و کار مجازی و خواهان مجوز فعالیت مشاور املاک و ارائه خدماتی از این قبیل در فضای مجازی است که اشتغال به این امر وفق ماده 13 قانون نظام صنفی، تبصره و آیین نامه اجرایی آن از جمله مشاغلی است که مستلزم اخذ پروانه تخصصی و فنی از اتحادیه مشاورین املاک بوده و ضوابط صدور این پروانه در دستورالعمل اجرایی نحوه صدور پروانه تخصصی اشتغال برای مشاورین املاک و خودرو به تایید رییس قوه قضاییه نیز رسیده است و به تصریح ماده 2 دستورالعمل مذکور اشتغال به مشاور املاک بدون اخذ پروانه تخصصی اشتغال امکان پذیر نخواهد بود. با توجه به اینکه صدور مجوزهای کسب و کار(پروانه کسب) و دسترسی های تبعی آن وفق ماده 12 قانون نظام صنفی بر عهده اتحادیه های صنفی اعم از شهرستانی، استانی و کشوری است و اتاق اصناف ایران مطابق قانون نظام صنفی در حالت عادی صلاحیت صدور مجوز کسب و کار را بطور مشخص نخواهد داشت و اشتغال شاکی به حرفه مشاور املاک اساساً بدون تحصیل مجوز قانونی از اتحادیه مربوطه دارای اشکال قانونی است اعضاء شورای رقابت به اتفاق آراء شکایت شاکی را وارد ندانسته و حکم به رد شکایت مطروحه صادر و اعلام می نماید.
تصمیم صادره حضوری و ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در هیأت تجدیدنظر موضوع ماده 64 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی می‌باشد.

موضوع دوم: شکایت آقای مهرداد ملایی از سازمان نظام دامپزشکی استان خراسان رضوی مبنی بر بروز رویه ضد رقابتی از طریق امتناع بلاوجه از صدور پروانه تاسیس داروخانه دامپزشکی

در خصوص پرونده شکایت آقای مهرداد ملایی (شاکی) طی شکوائیه شماره 17/01/2851/و مورخ 08/12/1401 از سازمان نظام دامپزشکی استان خراسان رضوی (مشتکی‌عنه)، با موضوع امتناع بلاوجه از صدور مجوز تاسیس داروخانه دامپزشکی؛ اعضای شورای رقابت با توجه به محتویات پرونده به شرح ذیل مبادرت به اتخاذ تصمیم نمودند:
با عنایت به وصول انصراف کتبی شاکی از ادامه روند بررسی پرونده به شماره ثبت 10/02/268/و مورخ 05/02/1402 و نظر به فقدان دلایل کافی مبنی بر وجود جنبه عمومی در موضوع حاضر، مستنداً به به مواد 13 و 18 "آیین نامه نحوه تحقیق و بازرسی، رسیدگی به شکایات و اجرای آرای شورای رقابت" و بند ب ماده 107 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، اعضای شورا به اتفاق آرا به رد شکایت و مختومه شدن پرونده اتخاذ تصمیم نمودند.


موضوع سوم: اصلاحیه مصوبه ۴۷۳ شورای رقابت

با توجه به ابهامات مطرح شده در خصوص نحوه اجرای مصوبه 473 شورای رقابت مورخ 11/05/1400، و با توجه به اینکه در برخی قراردادهای منعقده بین خریداران و خودروسازان سود مشارکت پیش بینی گردیده است، مقرر شد تبصره ذیل به مصوبه فوق الذکر الحاق گردد: "در مواردی که در قراردادهای منعقده سود مشارکت پیش بینی گردیده است، اینگونه قراردادها نیز مشمول مفاد مصوبه 473 بوده و سود مشارکت لحاظ نخواهد شد."